Terugkommiddag over conclusies aspectinspectie Jeugdwet

Na bijna twee maanden onderzoek, presenteerde het Zeeuws Archief op 9 oktober jl. de resultaten van de aspectinspectie van de Jeugdwet. Het informatiebeheer van zes gemeenten binnen het sociaal domein stond in deze inspectie centraal. Tijdens de terugkommiddag werden gemeenten bijgepraat én werden ze aan het werk gezet.

Het Zeeuws Archief heeft ervoor gekozen om naast de reguliere key performance indicators (KPI-onderzoeken) ook aspectinspecties uit te voeren. Hierbij krijgt één onderdeel van het informatiebeheer bijzondere aandacht. Alle zes gemeenten die aangesloten zijn bij het Zeeuws Archief kregen in de zomer van 2023 een bezoek van de inspecteur, waarbij hij keek naar informatiebeheer binnen het sociaal domein. Hieruit zijn 52 aanbevelingen gekomen.

Hannie Kool-Blokland, directeur Zeeuws Archief, opende de middag.

Jeugdwet

Het sociaal domein omvat alle inspanningen die de gemeente verricht rondom werk, participatie, zelfredzaamheid, zorg en jeugd. De basis achter deze inspanningen zijn beschreven in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, de Participatiewet, de Jeugdwet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Nieuwe wet inburgering.

Omdat het sociaal domein zo’n breed taakveld is, is ervoor gekozen om een deelaspect van dit brede domein te onderzoeken – in dit geval de Jeugdwet. De Jeugdwet definieert heel duidelijk wat de gemeentelijke taken zijn en regelt verantwoordelijkheden rond preventie, ondersteuning, hulp en zorg.

Archiefinspecteur Tom van Slooten gaf een toelichting op de conclusies.

Terugkommiddag

Tijdens de terugkommiddag werden de resultaten van het onderzoek met de gemeenten gedeeld. Na ontvangst en welkom door Hannie Kool-Blokland, directeur van het Zeeuws Archief, presenteerde archiefinspecteur Tom van Slooten de resultaten. Hierin deed hij aanbevelingen over het informatiebeheer rond de Jeugdwet.

In het tweede deel van de middag werkten de deelnemers in groepen aan een workshop. Aan de hand van twee opdrachten dachten de groepen na over het verbeteren van de informatiehuishouding binnen de gemeenten.

zwart-witfoto met deur die open gehouden wordt en mensen met nieuwe schoenen.

Meer over toezicht en advies

Wil je weten waarom het Zeeuws Archief toezicht houdt op de archieven van overheden?

/expertise-in-archiveren/in-goede-en-geordende-staat/toezicht-en-advies-voor-overheden/