Sociale voorzieningen anno 1608

“… ten aensien van zyne quetsuren in ’t eerste incomen van de galeyen tot Sluys ghecreghen ende dat zyne huysvrau is gheraeckt van de hant Godts …”

Resolutie van 12 januari 1608

Gillis Hals, commandeur van de musketten op het schip van kapitein Charles de Cocq, verzoekt om pensioen zodat hij voor zijn vrouw kan zorgen. Hij herinnert zijn werkgever aan het letsel dat hij opliep in de slag bij Sluis in 1603.

Janneke Willekes, vrijwilliger bij het Zeeuws Archief, koos voor het verzoek van Gillis Hals. “Deze resolutie heeft mij getroffen omdat het gaat over een ‘gewone man’ en er iets te lezen valt over de sociale voorzieningen van die tijd. De man, Gillis Hals, vraagt aan land te mogen blijven met doorbetaling van zijn gage als commandeur van de musketten. Zijn vrouw is getroffen door een beroerte (‘gheraeckt van de hant Godts’) en hij moet voor haar zorgen. Bovendien is heeft hij zelf last van ‘quetsuren’ opgelopen tijdens de slag om Sluis. Het verzoek wordt ondersteund door een brief van de magistraat van Vlissingen en dat helpt kennelijk de raden op dit verzoek gunstig te beschikken.”

“Zo’n resolutie geeft een kleine blik op de omstandigheden van de mensen in die tijd en de zorg die mensen voor elkaar hadden. Er blijkt ook uit, dat de zorg voor de gewonden gebruikelijk was. In andere resoluties wordt ook vermeld dat voor oude mensen speciale voorzieningen werden getroffen.”

“Wat ik leuk vind aan paleografie is het feit dat je met meer of minder moeite handschriften kunt lezen van honderden jaren geleden. Bovendien is er nooit een eind aan, het kan altijd nog moeilijker.
De inhoud van de stukken is soms interessant voor mij, soms niet meteen, maar wie weet komt dat later nog eens. Werken in deze groep vind ik dan bovendien ook nog erg stimulerend omdat er aan een gezamenlijk eindresultaat gewerkt wordt.”

Transcriptie van de volledige resolutie

Op de requeste van Gillis Hals, commandeur van de musketten op den schepe van den capiteyn Charles de Cocq, versoeckende ten aensien van zyne quetsuren in ’t eerste incomen van de galeyen tot Sluys ghecreghen ende dat zyne huysvrau is gheraeckt van de hant Godts daerdoor hy stedes daerby moet blyven als gheen middel hebbende om een te hueren om haer te helpen dat hy tsynder onderhout op de rolle zal moghen op de rolle ontfanghen ende ghenieten zyn ordinaris gagië ende hem aen ’t lant t’onthouden zonder meer t’schepe te gaenen, is gheresolveert: die van den Rade hierop ghesien ’t schryven van den magistraet van Vlissinghen consenteren den suppliant om redenen hierinne vermelt aen ’t lant te moghen blyven ende zyne gagië te ghenieten totten Ien aprilis naestcomende mits dat den capiteyn Charles de Cocq hem in der tyt de montcosten zal laten ghenieten als men ghewoonlick is den ghequetsten te doene.