Saluutschot kost vrouw het leven, 1592

… ter eere […] ende tot een afscheyt losghelaten een stuck gheschut ’twelck zonder zynen wete gheladen was met scherp ende is daermede ghequetst gheworden de huysvrau van Carel van den Berghe …

Resolutie van 3 augustus 1592

Cornelis van Blanckenberghe, konstabelsmaat op het oorlogsschip van kapitein Evert Pieterssen, beschrijft hoe een kanon waarmee een saluutschot werd gegeven, geladen bleek te zijn met scherp. Het slachtoffer, een vrouw uit Middelburg, liet vier dagen later het leven.

Jan-Willem Besuijen is vrijwilliger bij het Zeeuws Archief. Gevraagd naar een bijzondere resolutie herinnert hij zich direct dit noodlottige voorval in Goes. “Ik moest erom lachen, maar eigenlijk is het heel triest. Hoe groot is de kans dat dit gebeurt? En dat een vrouw, die misschien wel haar man stond uit te zwaaien, getroffen wordt door een kanonskogel van een oorlogsschip?”

Transcriptie van de volledige resolutie

Op de requeste van Cornelis Fredricxzoon van Blanckenberghe, dienende voor connestabelsmaet op den cromsteven van capiteyn Evert Pieterssen ghesecht Langhen Evert, vertoonende hoe op den XIIIIen der voorleder maent julii den fiscael van desen Rade, gheconvoyeert werdende metten zelven schepe uyt Walcheren tot voor ’t hooft van Der Goes, heeft den suppliant ter eere van denzelven ende tot een afscheyt losghelaten een stuck gheschut ’twelck zonder zynen wete gheladen was met scherp ende is daermede ghequetst gheworden de huysvrau van Carel van den Berghe wonende tot Middelburch ende staende te dier tyt op ’t voors. hooft van Der Goes, die den vierden dach daernaer tot zynen grooten leetwesen daervan is overleden, hebbende hy suppliant de vrienden van dezelve ghesoent ende die hem de daet hebben vergheven, versochte daerom ende ten aensiene van de onnooselheyt van ’t stuck hem zulcx gheremitteert ende vergheven te worden, is gheapostileert aldus: sy ghestelt in handen van den viceadmirael Joos de Moor metten schipscapiteynen om na ghelegenthede van den stucke hierinne gheroert ende naerder informatie hierop ghenomen daerinne te doen nae behooren. Vosberghen vidit.