Pensioengerechtigde leeftijd anno 1645: 78 jaar

“… sieckelijck geweest ende een quellinge gehadt daerdoor hij alles wat hij in de weerelt hadde heeft vermeestert, bij den commandeur Bancker is affgedanckt […] daerdoor hij is te vervallen in de hoochste armoede …”

Resolutie van 15 november 1645

Maerten Janssen, 77 of 78 jaar oud, vraagt het marinebestuur om een pensioen.

Mededogen

Caesar Hulstaert, vrijwilliger bij het Zeeuws Archief, koos deze resolutie vanwege “het mededogen van de Raad van de Admiraliteit met het lot van de ongeveer 78-jarige werknemer Maerten Janssen. Door ziekte heeft hij zijn werkzaamheden enige tijd niet kunnen uitoefenen. Hij is door kapitein Bancker ontslagen en in financiële problemen gekomen en hij dreigt in grote armoede verder te moeten leven.”

“Hij vraagt de Raad van de Admiraliteit om aan de wal te mogen blijven en zijn gage te mogen behouden. Dat wordt hem voor de rest van zijn leven toegestaan. Dit geval staat niet op zich zoals meerdere resoluties laten zien. De resolutie toont aan dat in die tijd al een sociaal beleid bestond.”

“De palaeografie spreekt mij aan omdat je daardoor kennis maakt met de samenleving van vroegere tijden. Het laat veel herkenbaars zien maar vooral ook hoe die samenleving van de onze verschilt. Het is een spannende zoektocht die voor mij een grote uitdaging betekent.”

Transcriptie van de volledige resolutie

Op de requeste van Maerten Janssen, verthoonende als dat hij op verscheijden schepen van oorloghe het landt heeft gedient den tijt van 18 à 20 jaren ende nu laest met den commandeur Bancker den tijt van acht jaeren ende dat hij nu gecomen sijnde tot den ouderdom van 77 à 78 jaeren eenigen tijt heeft sieckelijck geweest ende een quellinge gehadt daerdoor hij alles wat hij in de weerelt hadde heeft vermeestert, bij den commandeur Bancker is affgedanckt ende een ander in sijn plaetse aengenomen daerdoor hij geschapen is te vervallen in de hoochste armoede, versochte dat hem sijngagie die hij op ’t voors. schip heeft gewonnen mochte volgen, waerover gesien sijnde het bericht van den voors. commandeur ende van den commissaris De Moor, is den voors. Maerten Janssen toegestaen aen landt te mogen blijven ende sijn gagie geduerende sijn leven lanck behouden doch sal de rolle met geen ander man in plaetse worden verhoocht, sulcx desselffs montcosten bij den lande sullen worden geproffijteert ende de ordonnantiën van dien gemaeckt op 84 coppen.