Fraudeur moet op zijn knieën om vergiffenis smeken, 1598

“…, vallende op zyne kniën, verghiffenis over syn misdaet te bidden, …”

Resolutie van 22 augustus 1598

Schipper Antheunis Bruneel heeft illegaal handel gedreven en wordt veroordeeld tot het uitzitten van een gevangenisstraf en op zijn knieën om vergiffenis te smeken.

Autoritaire instelling

Jan C. Bliek, vrijwilliger bij het Zeeuws Archief, las deze resolutie destijds vol verbazing: “Iemand in de vergadering laten komen en dan op de knieën laten bidden om vergiffenis gaat wel erg ver. Het geeft aan wat voor autoritaire instelling de Admiraliteit van Zeeland is geweest. De raadsheren hielden zich niet alleen bezig met het besturen van de zeemacht, maar ook met rechtspraak.”

“Sinds mijn belangstelling voor genealogie is ook mijn belangstelling voor paleografie (oud-schrift) gekomen. Als je oude handschriften kunt lezen gaat er een geheel nieuwe, c.q ‘oude’ wereld voor je open. Paleografie vind ik leuk en spannend omdat je veel meer te weten komt over de verleden tijd. Het is ook boeiend, het is net als het lezen van een goed boek. Als je het uitgelezen hebt begin je weer aan een nieuw boek.”

Transcriptie van de volledige resolutie

Op de requeste van Antheunis Bruneel, schamel schipper, ghevanghene, versoeckende quytschelt van de vracht daerin hy ghecondempneert is van dat hy ghevaren heeft op verboden havenen, is gheapostileert aldus: die van den Rade, bekeerende de pecuniële boete daerinne den suppliant is ghecondempneert in eene criminele boete, condempneren hem den tyt van veerthien daghen ghevanghenis te houden te water ende te broode ende daernaer alhier in ’t Collegie te compareren omme God ende der justittie, vallende op zyne kniën, verghiffenis over syn misdaet te bidden, ’twelck ghedaen synde, ontslaen hem uyter ghevanghenis, mits betalende de costen. Gheparapheert als vore. Volghende welcke apostille de voorn. Anthonis Bruneel opten VIIen septembris verghiffenis ghebeden heeft, verclarende hem ’tselve leet te wesen met belofte van zulcx niet meer te doene.