Jaarverslag 2015

De Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief is opgericht in 1993, toen nog onder de naam Stichting Vrienden van het Rijksarchief in Zeeland. Nadat het Rijksarchief in Zeeland in 2000 opging in het Zeeuws Archief, heeft uiteraard ook de stichting zijn naam gewijzigd.

De Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief houdt zich bezig met de aankoop van prenten, boeken, kaarten of archiefstukken die van belang zijn voor het Zeeuws cultureel erfgoed en het financieel ondersteunen van specifieke onderdelen van de taakuitoefening van het Zeeuws Archief op onderscheiden onderdelen. Daarnaast ondersteunt de stichting het Zeeuws Archief bij het aanvragen van fondsen en subsidies, bijvoorbeeld voor exposities, publicaties of de restauratie van archiefstukken. De Stichting draagt ook zelf aan deze activiteiten bij. De Stichting ondersteunt met zijn beleid de cultuur in Zeeland en versterkt specifiek de culturele uitstraling van het Zeeuws Archief.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief bestond op 31 december 2015 uit de volgende leden:

 • De heer G. Janzen – Voorzitter
 • De heer P.H.M. Bakx – Penningmeester
 • Mevrouw A.C. de Bruijn
 • De heer J. Kodde
 • Mevrouw W. Polderdijk

Dit jaar is mevrouw W. Polderdijk per 7 juli 2015 als algemeen bestuurslid toegetreden.

De bestuursleden ontvangen voor deze functie geen vacatiegeld. Indien van toepassing ontvangen zij een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Vergaderingen

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief heeft in 2015 op onderstaande data vergaderd:

 • 10 februari 2015
 • 7 juli 2015
 • 6 oktober 2015
 • 10 november 2015, brainstormbijeenkomst

In de vergaderingen zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken:
Werving en benoeming van een nieuw bestuurslid, rooster van aftreden bestuursleden, nieuwsbrief, vaststelling jaarverslag 2014 en balans 2014, ontwikkeling folder voor nieuwe vrienden en ontwikkeling van folder voor giften en donaties, stand van zaken donateurs, sponsorwerving, aankopen t.b.v. collectie, behandeling van subsidieverzoeken en de Vriendendag 2015.

In de brainstormbijeenkomst is voornamelijk het sponsorbeleid aan de orde geweest. Ook is de Vriendendag 2015 geëvalueerd.

Activiteiten

In 2015 zijn de volgende activiteiten georganiseerd door de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief:

 • Vriendendag op 7 november 2015; De Vriendendag is een jaarlijks terugkerende dag die wordt georganiseerd om de vrienden van het Zeeuws Archief te bedanken voor hun bijdrage aan de doelstelling van de stichting. De Vriendendag valt meestal samen met de (Landelijke/Zeeuwse) Archievendag, de jaarlijkse open dag in het Zeeuws Archief.
 • Vriendenlezing ‘Op zoek naar de andere waarheid’ door Alexander Münninghoff op 7 november 2015, i.s.m. boekhandel de Drvkkery te Middelburg. Deze lezing is zeer druk bezocht (300 personen). Na afloop heeft Alexander Münninghoff zijn boeken gesigneerd.
 • Boekenlegger uitgegeven voor de Vriendenlezing
 • Er zijn speciale activiteiten voor sponsoren georganiseerd, zoals voor de Rabobank de museumkidsweek. ZIB Zeeland Investment Beheer B.V. gaf hun leden een gratis toegangskaart voor de Vriendenlezing van Alexander Münninghoff.

Aankopen

De volgende aankopen zijn in 2015 gedaan door de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief:

 • Mezzotint van Michiel de Ruyter naar een schilderij van Carel Dujardin, ca. 1670, door Jan van Somer (ca. 1645-na 1699).
 • Brief uit Middelburg aan een bankier in Maastricht met het verzoek de vrijmaking van de predikant Isaac Schorer te financieren, maart 1728.
 • Zoenbrief, waarin opsomming boetedoening voor dood door schuld, opgemaakt in Veere in 1491, met een transcriptie door predikant A. Andriessen uit ca 1790.
 • Perkamenten band met het geslachtsregister van de familie Van den Brande en andere families, ca 1735 en bijgevoegd stukken van latere datum.

Balans

Bekijk: Balans 2015