Stichting Historisch Onderzoek Zeeland

De Stichting Historisch Onderzoek Zeeland stimuleert wetenschappelijk historisch onderzoek over Zeeland.

De Stichting Historisch Onderzoek Zeeland werd 20 december 1988 opgericht. De stichting heeft ten doel een fonds te vormen voor het doen verrichten van wetenschappelijk historisch onderzoek betreffende Zeeland, en het verspreiden van onderzoeksresultaten door middel van publicaties, tentoonstellingen en dergelijke. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het interesseren van sponsors en subsidiegevers.

Goed doel

De Stichting Historisch Onderzoek Zeeland (SHOZ) is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Daarom zijn giften aan de Stichting (gedeeltelijk) als goed doel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De Stichting hoeft geen erfbelasting of schenkingsrecht te betalen over schenkingen of erfenissen. Het RSIN/fiscaal nummer van SHOZ is: 008794765

Bestuur

De samenstelling van het bestuur van de SHOZ per 31 december 2017 is als volgt:

  • de heer Mr. M.M. Steenbeek (voorzitter)
  • de heer P.J. Moree (penningmeester)
  • de heer G. Gunter
  • de heer P.W. Sijnke
  • mevrouw J.L. Kool-Blokland (secretariaat)

De bestuursleden ontvangen voor deze functie geen vacatiegeld en indien van toepassing alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Jaarverslag

Contact

Stichting Historisch Onderzoek Zeeland (SHOZ)

Stichting Historisch Onderzoek is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41114356. IBAN: NL 11 INGB 0000 1494 93