Merchant Adventurers

De Merchant Adventurers waren Engelse kooplieden die zich verenigd hadden in een compagnie voor de buitenlandse handel.

De compagnie van de Merchant Adventurers sloot in 1573 een verdrag met de opstandige Nederlandse gewesten waarbij hen in beperkte mate werd toegestaan de Schelde te bevaren. In de 16e eeuw beheersten deze kooplieden de lakenhandel. In 1582 verlegden zij de stapel van Engels laken naar Middelburg. In 1621 vertrok de compagnie uit Middelburg naar Delft.

De Merchant Adventurers behoorden tot de Anglicaanse kerk en in Middelburg kregen zij in 1598 de Gasthuiskerk toegewezen. Na hun vertrek werden de achtergebleven Engelsen samengevoegd tot een nieuwe gemeente die in 1629 de voormalige kapel van de Cellebroeders, de huidige Engelse Kerk, in gebruik kreeg. In 1798 verwierf de Engelse Gemeente deze in eigendom. Vanaf 1645 viel de Engelse gemeente onder de Classis Walcheren en in 1922 werd de gemeente opgeheven.

Merchant Adventurers in bronnen

Gegevens over de aanwezigheid van de Merchant Adventurers in Zeeland zijn te vinden in het Archief Staten van Zeeland (inv.nrs 1914a‑b) en verzameling Verheye van Citters (inv.nr 51, sub d).

Literatuur

  • C. te Lintum, De Merchant Adventurers in de Nederlanden. Een bijdrage tot de geschiedenis van den Engelschen handel met Nederland (’s‑Gravenhage 1905)
  • H.J. Smit, Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland, Tweede deel 1485‑1585, tweede stuk 1558‑1585. Rijks Geschiedkundige Publicatiën [RGP] 91 (’s‑Gravenhage 1950).