Dijkgeschot

In de archieven van de vele polders en waterschappen in Zeeland zijn bijzondere belastingregisters te vinden, namelijk de kohieren van het dijkgeschot. Deze belasting moest door de grondeigenaren of ingelanden van een polder worden opgebracht om de kosten van dijkonderhoud en de afwatering via sloten en sluizen te betalen.

In veel gevallen zijn de kohieren van het dijkgeschot uit de periode vanaf 1850 vernietigd bij inventarisatie van deze archieven in de afgelopen decennia. Van Noord- en Zuid-Beveland en Schouwen-Duiveland zijn echter ook kohieren van na 1851 bewaard gebleven.

De kohieren van het dijkgeschot zijn geen voor de hand liggende bron, maar kunnen interessant zijn als je voorouders grond in een bepaalde polder in bezit hadden. Aan de hand van de kohieren is te achterhalen om hoeveel grond het ging en voor welk bedrag jouw voorouders werden aangeslagen.