Bestuurders en ambtenaren

Over mensen die als bestuurder het land hebben gediend of die als ambtenaar bij de overheid in dienst waren, is in overheidsarchieven veel te vinden.

In het algemeen geldt dat als je iets wil weten over een bestuurder of beambte, je in eerste instantie moet zoeken in het archief van de overheidsinstelling waar deze werkzaam was. Dat geldt zowel voor rijks-, provinciale als gemeenteambtenaren.

Afgezien van de informatie in de archieven van specifieke overheidsinstellingen zijn er ook registers, lijsten en andere gemakkelijk toegankelijke stukken die iets over bestuurders en ambtenaren kunnen mededelen. Daarbij zal de oogst na 1811 aanmerkelijk groter zijn dan in de eeuwen ervoor.

In de loop van de 20e eeuw wordt de informatie over ambtenaren in de archieven van overheidsorganisaties steeds meer samengebundeld in personeelsdossiers, waarop – àls deze al zijn overgedragen aan archiefdiensten – openbaarheidsbeperkingen berusten. Op grond van de nieuwe privacyregelgeving worden personeelsdossiers tegenwoordig zelfs 100 jaar na geboorte van de desbetreffende ambtenaar vernietigd.