Archiefstukken over de VOC in het Zeeuws Archief

Welke archiefstukken over de VOC zijn er te vinden in de archieven en collecties van het Zeeuws Archief? Het Zeeuws Archief verzamelde alle stukken in de gids Archiefstukken over de VOC in het Zeeuws Archief (GIDS23).

Deze gids bevat een opgave van stukken betreffende de VOC aanwezig in de archieven en verzamelingen van het Zeeuws Archief. Let op: het VOC-archief, inclusief de kamer Zeeland, bevindt zich in het Nationaal Archief in Den Haag.

Bij de indeling van de gids in rubrieken is zoveel mogelijk de indeling uit de inventaris van van het VOC-archief in het Nationaal Archief gevolgd.

Inhoudsopgave

Deel I. Algemeen

A. Algemeen
B. Oprichting

Deel II. Heren Zeventien

A. Octrooien
B. Vergaderingen van de heren XVII
1.Resoluties
2. Zeeuwse deputatie
C. Ingekomen stukken uit Europa
D. Stukken van commissies uit de Heren XVII
1. Algemeen
2. Haags Besogne
3. Commissie tot de secrete zaken
4. Vijfde Departement van de kamer Amsterdam en Preparatoir Besogne
E. Stukken betreffende financieel beheer en verantwoording
1. Algemeen
2. Staten van baten en lasten

Deel III. Kamer Zeeland

A. Resoluties
B. Uitgaande stukken
C. Ingekomen stukken uit Europa
1. Ingekomen stukken direct aan de Kamer Zeeland gericht
D. Stukken betreffende de gouverneur-generaal en raden van Indië
E. Stukken betreffende de kantoren in Indië
1. Stukken betreffende Ambon
2. Stukken betreffende Bengalen
3. Stukken betreffende China
4. Stukken betreffende Kaap de Goede Hoop
5. Stukken betreffende Malacca
6. Stukken betreffende Surat
F. Stukken betreffende beheer in Europa
1. VOC-dienaren van de Kamer Zeeland – algemeen
2. Afzonderlijke VOC-dienaren van de Kamer Zeeland
3. Bewindhebbers en participanten
4. Justitiële zaken
5. Verhouding van de VOC tot andere kamers
6. Verhouding van de VOC tot andere compagnieën
7. Verhouding van de VOC tot buitenlandse Oostindische compagnieën
8. Verhouding tot de stadhouder
9. Verhouding tot Europese mogendheden
10. Verhouding tot de classis Walcheren
11. Verhouding tot de Admiraliteit
12. Verval van de VOC en voorstellen tot herstel
13. Buitenlandse regimenten en militairen in dienst van de VOC
G. Stukken afkomstig van departementen en kantoren
1. Departement van de equipage
a. Algemeen
b. VOC-schepen – algemeen
c. Uitgelopen en gearriveerde schepen
d. Bouw en uitrusting van de schepen
e. Bevoorrading
f. Bewapening
g. Personeel
h. Resoluties, dagregisters, rapporten en scheepsjournalen
i. Vrachtvervoer
j. Dokken en vaargeulen
k. Schipbreuk, berging en reparaties
l. Konvooiering m. Hospitaalschip
n. Vaarroutes
o. Varia
2. Soldijkantoor
a. Afzonderlijk gehouden stukken betreffende gages
3. Departement van de koopmanschappen
a. Algemeen
b. Lading en verscheping van produkten
c. Aanvoer, inkoop en verkoop van produkten
d. Pakhuis
e. Eisen
4. Departement van de thesaurie (ontvang)
a. Algemeen
b. Financiële transacties tussen de Kamer Zeeland en de Admiraliteit
c. Wisselverkeer
d. Debiteuren
e. Stedelijke en andere belastingen en heffingen
5. Opperboekhouder
a. Algemeen
b. Staten van baten en lasten
c. Begrotingen d. Balansen
e. Leningen en financieel herstel
f. Afzonderlijk gehouden stukken betreffende de aandelen
H. Varia
1. Archief
2. Gebouwen

Deel IV. Commissie tot de Zaken van de Oostindische Compagnie

Deel V. Committé tot de Zaaken van den Oost-Indischen Handel en Bezittingen

Deel I. Algemeen

A. Algemeen

‘Vervolg van het kort gevat Jaarboek van de Ed. Geoctoyeerde O.I.C. ter Kamer Zeeland’, bijeenvergaert door Jan du Pon, 1736. [c. 1805 ?; Vervolg op Matthaeus. Vgl. ARA, VOC, 11049]. 1 deel
Verzameling Handschriften Rijksarchief in Zeeland, inv.nr 358

Originelen, afschriften etc. betreffende handel, zeevaart, admiraliteit, convooien en licenten etc, 1591-1786.
Archief Verheye-Van Citters, inv.nrs 28-35

Zaken betreffende de VOC, 1683-1688. 1 deel.
Receuils Van Citters, inv.nr 5

Zaken betreffende de VOC, 1699-1744. 1 band.
Receuils Van Citters, inv.nr 18

Zaken betreffende de VOC, 1725-1741. 1 band
Receuils Van Citters, inv.nr 16

Zaken betreffende de VOC, 1740-1742. 1 band.
Receuils Van Citters, inv.nr 28

Zaken betreffende de VOC, 1741-1742. 1 band.
Receuils Van Citters, inv.nr 17

Zaken betreffende de Generaliteit en de VOC, 1747-1768. 1 band.
Receuils Van Citters, inv.nr 22

‘Loquet O.I.C., Portefeuille A’. Stukken betreffende de VOC, 1641 – 1785. Deels gedrukt. Genummerd 1-49 [nr 3 ontbreekt]. Met voorin een inhoudsopgave van de nummers 1-41. Met achteraan een omslag met ongenummerde stukken. 1 pak
1. Instructie van de eygenschap der winden in het vaarwater tusschen Nederlandt en Java, Middelburg, Pieter van Goethem [1657-1679]. N.B.: Landwehr nr 1172.
2. Kort verhael van den zee-slagh, gedaen door schipper Michil Jansz. van Nieuwenhuysen, uytgevaren voor de Kamer van Delf naer Oost-Indien, in den jare 1668 den 7. december met het schip genaemt Delfshaven; ende hoe hy slaeghs is geweest tegens den admirael van Argiers, voerende ’t schip den Dadelboom, gemonteert met 34 stucken geschut, Middelburg, Iohannes van den Eede, 1670.
3. [ontbreekt]
4. Naauwkeurige afbeelding en bericht van het Oostindisch schip genaamd de Oude Zype, gestrand op de Hollandsche kust benoorden het dorp Zandvoort, op den 22sten september 1742, Haarlem, Izaäk vander Vinne, z.j. Met achterin uitvouwbare afbeelding van de stranding.
5. Extract uit de notulen van de Heren XVII, 1748 jan. 18. Gedrukt.
6. Verzoekschriften van enkele kapiteins en commandanten aan de Heren XVII, 1750 feb. 26. Gedrukt.
7. Extract uit de resoluties van de Heren XVII betreffende de hoeveelheid en samenstelling van de uit Indië mee te nemen bagage, 1750 sep. 9. Met het hierop vastgestelde reglement. Gedrukt.
8. Verzoekschrift van enkele hoofdofficieren aan de Heren XVII betreffende wijziging van het onder punt 7 genoemde reglement, z.d. Gedrukt.
9. ‘Poincten van beschrijving waarop de respective kameren van de generale nederlandse geoctroyeerde Oost Indische Compagnie haere gecommitteerden zullen gelieven te zenden ter vergadering van de zeventiene binnen Middelburg in Zeeland tegens zaterdag den 18 maart 1752 omme den 20 zijnde maandag daar aan precies in besoignes te treden.
10. Deductie overgegeven namens de bewindhebbers der kamer Amsterdam in het proces voor de Hoge Raad van Holland tegen de familie Canter, [1753]. Gedrukt.
11. Extract uit de resoluties van de Raad van Indië te Batavia, 1757 sep. 9, okt. 4.
12. [François Valentijn], Beknopte historie van het Mogolsche keyzerryk en de Zuydelyke aangrensende ryken, Batavia, C.C. Renhard, 1758. N.B.: Landwehr nr 561.
13. Memorie betreffende de begeving van vacante garbuleurs plaatsen na overlijden van een lid van de departement van koopmanschappen van de Kamer Zeeland, 1758 feb. 2. Concept.
14. Sententie van de Hoge Raad van Holland in de zaak van Johan Willem Parker tegen Jacob van der Mandere, 1769 mrt 18.
15. Missive van de heren Van Campen, Van Hoorn en Van Burgt aan de stadhouder over de omstandigheid dat niet hadden kunnen deelnemen aan het maken van een nominatie van een onderboekhouder in de plaats van de overleden Cornelis van Hoorn, 1770 jan. 28. 16. Lijst van stemhebbende hoofdparticipanten, opgesteld om daaruit een nominatie op te stellen ter vervanging van de bewindhebbersplaats van de heer Godin, te kiezen op 1768 mrt 17. Gedrukt.
17. Memorie houdende middelen van redres voor de respective comptoiren en etablissementen in Indië en verbetering van de produkten van granen, wollen en wijnen aan de Kaap, opgesteld door Sibrandus Collumba, oud-predikant te Batavia, 1770 apr. 23.
18. Extract uit het register de raad der stad Middelburg over de begeving van de bewindhebbersplaatsen, 1649 nov. 23. Met inliggend aantekening betreffende dezelfde zaak, 1645-1717.
19. Lijst van hoofdparticipanten waarop door Willem Thibaut verzocht is gestemd te worden tot het maken van kiezers om te formeren een nominatie ter vervulling van de bewindhebbersplaats van de overleden P. Duyvelaar van Campen, met aantekening van het aantal stemmen.
20. Protest tegen het stemmen van kiezers voor de bewindhebbersplaats genoemd onder punt 19, 1770 okt. 8. Concept door W. Parker. 21. Als nr 20, Afschrift.
22. Missive van enige bewindhebbers aan de Prins betreffende klachten over het protest van nr. 21, 1770 okt. Afschrift.
23. Relaas van het geene voorgevallen is in de vergadering van hoofdparticipanten tot het nomineren van kiezers om te maken een nominatie tot suppletie van het bewindhebbersschap opengevallen door het overlijden van dhr P. Duvelaar van Campen, beschreven op donderdag den 4e oktober 1770 en des anderen daags in de vergadering van gecommitteerden uit bewindhebberen en geeligeerde uit hoofdparticipanten uitmakende het korps van kiezers, opgesteld door J.A. van de Perre. Afschrift.
24. Staat houdende een overzicht van de gemaakte nominaties door bewindhebbers en hoofdparticipanten voor de verkiezing van vacante bewindhebbersplaatsen, 1665-1765.
25. Ceremonieel omtrent het nomineren tot een bewindhebber van de Oostindische Compagnie ter Kamer Zeeland.
26. Lijst van de hoofdparticipanten, 1770 aug. 6.
27. Overzicht van de data waarop in vergaderingen van de Staten van Zeeland gesproken is over de begeving van bewindhebbersplaatsen, 1611-1719.
28. Plan om de handel van tarwe van de Kaap bij continuatie te kunnen drijven.
29. Rendement van de koopmanschappen aangebracht van Kaap de Goede Hoop met de hoeker De Zon, 1772.
30. Extract uit de resoluties van de Staten van Holland, 1774 jan. 21.
Verzameling Van de Perre-Schorer, inv.nr 27

Diverse stukken betreffende de VOC, c. 1780 – 1795. Deels gedrukt. 3 pakken in 2 portefeuilles, genummerd 1-39, 40-60, 61-121. Enkele stukken ontbreken. 3 pakken
Verzameling Van de Perre-Schorer, inv.nr 29

Diverse stukken betreffende de VOC, 1785 – 1795. Deels gedrukt. 1 pak
Iets dat tot voordeel der deelgenoten van de Oostindische Compagnie en tot nut van ieder ingezeten van dit gemenebest kan strekken, 1785, 144 p.
Onvervankelyk concept van conditien, waar op men oordeeld, dat de Oostindische Compagnie aan de benoodigde penningen zou kunnen geholpen worden, exhibitum in het personeel besogne 29 okt. 1788, 14 p.
Bijlagen, A-N, 29 p.
– Maandstaat van ontvangsten en uitgaven over mei 1795. Met inliggend een lijst van ingekochte en aanbestede goederen, mei 1795.
Verzameling Van de Perre-Schorer, inv.nr 30

Opstel over het reizen naar Indië en terug in vroeger eeuwen. 1 pak.
Verzameling J. de Hullu, inv.nr 115

B. Oprichting

Gegevens betreffende de oprichting van de VOC, c. 1870.
Archief W.F. de Jonge, inv.nr 101

Stukken betreffende de oprichting en ontwikkeling van de Oost-Indische Compagnie, 1598-1634
Stadsarchief Veere, inv.nr 1788

Deel II. Heren Zeventien

A. Octrooien

Resoluties van de Staten-Generaal inzake de bepaling in het octrooi van de VOC betreffende bloedverwantschap, 1631 en 1634. Met een bezwaarschrift hiertegen van de Kamer Zeeland ingediend bij de Staten van Zeeland, 1634. Afschriften. 2 stukken.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 22 (J.C. Mathias)

Resoluties van de Staten-Generaal inzake het octrooi van de VOC en de prolongatie daarvan, 1674, 1700 en 1743. Gedrukt. 2 katernen.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 23 (J.C. Mathias)

Register houdende opgave van de octrooien, prolongaties en resoluties van de VOC, staten van in- en verkopingen van specerijen, de manschappen op de schepen, convooigelden, maandhuren, de winsten en verliezen, obligaties en het aantal schepen, 1691-1743. Met achterin alfabetische index. 1 deel. N.B.: Op de voorkant in inkt: ‘VOC M Z’.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 65 (J.C. Mathias)

Stukken betreffende de verlenging van het octrooi van de VOC en de nietigverklaring van het octrooi door de Staten-Generaal, 1623, 1776, (1790), 1794-1795. Afschriften. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 213 (B. Mathias Pous)

B. Vergaderingen van de heren XVII

1. Resoluties

‘Sommiere notulen’ van de Heren XVII der VOC, 1605 – 1694. 1 deel.
Verzameling Handschriften Rijksarchief in Zeeland, inv.nr 355

Resoluties van de Heren XVII inzake de jurisdictie op schepen, 1705. Gedrukt. 1 stuk.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 24 (J.C. Mathias)

Index op de notulen van de Heren XVII over het jaar 1741. Bevindt zich voorin een register houdende afschriften van de ‘Conditien over den tegenwoordigen staat van de Nederlandsche oostindische maatschappij etc.’, waarin tevens een journaal van ingekomen stukken bij en instructies van G.W. van Imhoff, gouverneur-generaal, 1741. Met voorin een inhoudsopgave. 1 band.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 26 (J.C. Mathias)

2. Zeeuwse deputatie

Aantekeningen van J.C. Mathias opgemaakt tijdens de vergaderingen van de Heren XVII, 1738-1764. 1 omslag
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 17 (J.C. Mathias)

Aantekeningen van B. Mathias Pous opgemaakt als gecommitteerde bewindhebber van de Kamer Zeeland tijdens de vergaderingen van de Heren XVII, 1770-1795. 9 omslagen.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 181-189 (B. Mathias Pous)

Stukken betreffende de vaststelling van de deputatie van de Kamer Zeeland naar de vergaderingen van de Heren XVII en de Haagse Besognes, 1695. Afschriften. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 29 (J.C. Mathias)

Instructies voor de gecommitteerden van de Kamers van de VOC voor de vergaderingen van de Heren XVII, 1738-1740, 1748-1751, 1753, 1761-1762 en 1764. 1 pak.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 33 (J.C. Mathias)

Lijsten van stukken die door de Kamer Zeeland aan J.C. Mathias als gecommitteerde bewindhebber van Zeeland bij de vergaderingen van de Heren XVII werden meegegeven, (18de eeuw). Gedeeltelijk met de bijbehorende stukken. 1 omslag.
N.B.: Hierin een brief van Jacob Hurgronje (1749) aan Heren XVII met een rood lakzegel waarop een VOC-schip en de letters OCZ (Oostindische Compagnie Zeeland ?), afgebeeld op achterzijde Zeeuwen en de VOC en in artikel PZC, zaterdag 18 april 1987, p. 33.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 21 (J.C. Mathias)

Lijsten van stukken die door de gecommitteerden van de kamers van de VOC naar de vergadering van de Heren XVII meegenomen worden, 1782-1783, 1785-1787, 1789. Gedeeltelijk met de bijbehorende stukken. 1 pak.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 212 (B. Mathias Pous)

Stukken betreffende de verstoring door matrozen van de VOC van de vergadering van de Heren XVII te Amsterdam, 1738. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 25 (J.C. Mathias)

Instructies voor de gecommitteerden van de kamers van de VOC voor de vergaderingen van de Heren XVII, 1770-1772, 1775, 1778, 1781-1785, 1787, 1789, 1792-1793, 1795. 1 pak.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 219 (B. Mathias Pous)

Uittreksel uit de notulen van de Kamer Zeeland inzake de benoeming van J.C. Mathias tot gecommitteerde van de Kamer Zeeland bij de Heren XVII, 1748. 1 stuk.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 37 (J.C. Mathias)

C. Ingekomen stukken uit Europa

Brieven ingekomen bij de Heren XVII, (1770), 1780-1782, 1784-786,1789.Gedeeltelijk afschriften. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 191 (B. Mathias Pous)

D. Stukken van commissies uit de Heren XVII

1. Algemeen

Stukken betreffende aanstelling van zeven permanente commissarissen tot de directie en administratie van de verkopingen van de goederen van de jaarlijks retournerende schepen, 1791. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 223 (B. Mathias Pous)

‘Korte notulen wegens de besognes in de commissie van de O.I.C.’, 1790 – 1793. Afschrift. 3 delen
Verzameling Van de Perre-Schorer, inv.nr 32-34

2. Haags Besogne

Aantekeningen van J.C. Mathias als gecommitteerde bewindhebber namens de Kamer Zeeland opgemaakt tijdens vergaderingen van de ‘Haagse Besognes’, 1738-1764. 1 omslag
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 18 (J.C. Mathias)

Aantekeningen van B. Mathias Pous als gecommitteerde bewindhebber namens de Kamer Zeeland opgemaakt tijdens de vergaderingen van de ‘Haagse Besognes’, 1771-1795. 8 omslagen.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nrs 192-199 (B. Mathias Pous)

Stukken betreffende de vaststelling van de deputatie van de Kamer Zeeland naar de vergaderingen van de ‘Haagse Besognes’ en de Heren XVII, 1695. Afschriften. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 29 (J.C. Mathias)

3. Commissie tot de secrete zaken

Aantekeningen van J.C. Mathias opgemaakt tijdens de vergaderingen van de Secrete Commissies, 1738-1764. 1 omslag
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 19 (J.C. Mathias)

4. Vijfde Departement van de kamer Amsterdam en Preparatoir Besogne

Uittreksels uit de missiven van prins Willem V en de Staten van Zeeland inzake de salariëring van B. Mathias Pous als waarnemer in de commissie in het vijfde ‘praeparatoire besogne tot examinatie van de Indische brieven en papieren’, 1790, 1792. Met concept van antwoord van B. Mathias Pous, 1792. 2 stukken.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 222 (B. Mathias Pous)

E. Stukken betreffende financieel beheer en verantwoording

1. Algemeen

Uittreksel uit de resoluties van de Staten-Generaal inzake de verantwoording van de rekeningen van de kamers van de VOC, 1728. 1 stuk.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 67 (J.C. Mathias)

2. Staten van baten en lasten

Staten van baten en lasten van de kamers van de VOC, 1738, 1748-1749. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 68 (J.C. Mathias)

Staten van baten en lasten van de kamers van de VOC, 1770-1778, 1782, 1792-1795. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 265 (B. Mathias Pous)

Register houdende staten van winsten en verliezen van de comptoiren in de Oost, de ontvangsten en verkopingen van de goederen uit deze comptoiren in de Republiek over de periode 1700-1740, (midden 18de eeuw). 1 deel.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 71 (J.C. Mathias)

Deel III. Kamer Zeeland

A. Resoluties

Repertorium op de resoluties van de Kamer Zeeland uit de 17de eeuw, 18de eeuw. 1 deel
Verzameling Aanwinsten 1960/17, inv.nr 180

Aantekeningen van J.C. Mathias opgemaakt tijdens de vergaderingen van de Kamer Zeeland, 1738-1764. 1 deel
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 16 (J.C. Mathias)

Aantekeningen van B. Mathias Pous opgemaakt tijdens de vergaderingen van de Kamer Zeeland, 1770-1795. 26 omslagen.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nrs 155-180 (B. Mathias Pous)

B. Uitgaande stukken

Missiven aan de Staten-Generaal betreffende de VOC relatief de Staten-notulen, 1782 – 1790. 1 pak
Verzameling Van de Perre-Schorer, inv.nr 28

C. Ingekomen stukken uit Europa

1. Ingekomen stukken direct aan de Kamer Zeeland gericht

Ingekomen en minuten van uitgaande brieven van de Kamer Zeeland, 1771 – 1795. Gedeeltelijk afschriften. 6 omslagen.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nrs 206-211 (B. Mathias Pous)

D. Stukken betreffende de gouverneur-generaal en raden van Indië

Register houdende afschriften van de ‘Conditien over den tegenwoordigen staat van de Nederlandsche oostindische maatschappij etc.’, bevat tevens een journaal van ingekomen stukken bij en instructies van G.W. van Imhoff, gouverneur-generaal, 1741. Met voorin een inhoudsopgave en een index op de notulen van de Heren XVII over het jaar 1741. 1 band.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 26 (J.C. Mathias)

Register houdende de statuten van Batavia, instructies, uittreksels uit de resoluties van de gouverneur-generaal en Raad van Indië en rechtszaken tegen het personeel in dienst van de VOC, met voorin inhoudsopgave, 1642-1685. Afschriften. 1 deel.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 40 (J.C. Mathias)

Notulen van de Raad van Justitie van het kasteel van Batavia betreffende detentie van leden van de zgn. Ceylonse nood- of krijgsraad, met bijbehorende stukken, 1733-1734. Gelijktijdige afschriften. 1 omslag.
Archief familie Schorer, inv.nr 509

Stukken betreffende de waarde van ducatons op last van de gouverneur en raad te Batavia geslagen en het wisselen daarvan door de VOC, 1735-1736. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 41 (J.C. Mathias)

Verzoekschrift van J. de la Fontaine als opperkoopman van het kasteel te Batavia aan de gecommitteerden van de vergaderingen van de Heren XVII om uitbetaling van zijn gage, 1738. Met bijlagen. Gedrukt. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 42 (J.C. Mathias)

Vonnis van de Raad van Justitie te Batavia houdende een veroordeling van Johan de Mauregnault wegens o.a. ongeloofde handel, 1740. Afschrift. 1 stuk.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 43 (J.C. Mathias)

Stukken betreffende de expeditie van G.W. van Imhoff en E. de Haaze tegen Chinese rebellen te Batavia en de bzwaren van gouverneur-generaal A. Valckenier hiertegen, 1742. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 44 (J.C. Mathias)

Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van Rogier de Laver, gouverneur te Malacca en later te Batavia, 1743 mei 21 – 1750 mei 4, 1751 jun. 20 – 1752 nov. 6. Afgehoord. 2 katernen.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nrs 45, 46 (J.C. Mathias)

Stukken betreffende de klachten van de Franse Oost-Indische Compagnie en het Hof van Frankrijk tegen de inbeslagneming door de Engelsen van drie Franse schepen en de aankoop hiervan door de gouverneur-generaal te Batavia, 1745. Gedrukt. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 47 (J.C. Mathias)

Reisverslag gehouden door Gustaaf Willem van Imhoff (1705-1750), gouverneur-generaal van Nederlands-Indië (1743-1750), van een reis naar de oostkust van Java met o.a. de VOC-schepen Herstelder en Anna, afschrift. 1 band.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 48 (J.C. Mathias)

Ingekomen stukken bij Johan Andries, baron van Hohendorff, als gouverneur en directeur van Java’s noordoostkust, 1750. Afschriften. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 49 (J.C. Mathias)

Register houdende aantekeningen van stukken aanwezig in de kantoren van de VOC met aantekeningen van de overdracht naar het hoofdkantoor te Batavia, 1721-1780. 1 band.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 235 (B. Mathias Pous)

Ranglijst van personen in Indië, 1774. Afschrift, 19de eeuw. 1 stuk
Verzameling Aanwinsten 1960/17, inv.nr 500

Missive van Willem V, prins van Oranje, aan M. van Visvliet, gecommitteerde bewindhebber van de Kamer Zeeland ter vergadering van de Heren XVII over de aanstelling van Drossaert Pook tot Raad van Indiën, 1776. Afschrift. 1 stuk.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 236 (B. Mathias Pous)

Stukken betreffende de overbrenging van het archief van de Raad van Justitie te Batavia naar de Raad van Indië en de geschillen hierover, (1778). Gedrukt. 1 katern.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 237 (B. Mathias Pous)

Stukken betreffende het protest van de Kamer Zeeland tegen de benoeming van Valentijn Jan Blondeel tot Raad Ordinair van Indiën, 1780. Afschriften. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 238 (B. Mathias Pous)

Verzoekschrift van J.H. Agaatz aan W.A. Alting, Gouverneur-generaal te Batavia, inzake zijn ontslag te Quandang. 1 stuk.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 239 (B. Mathias Pous)

Stukken betreffende het ontslag van directeur-generaal D.H. Breton te Batavia als gevolg van het tekort in de grote geldkast aldaar, 1785. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 240 (B. Mathias Pous)

Dagboek van de belevenissen van Nederlanders in dienst van de VOC te Batavia, 1793-1794. Met achterin lijsten van getrouwden en overledenen, in 1793. 1 katern.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 241 (B. Mathias Pous)

Stukken betreffende de salariëring van P. Mounier, advocaat-fiscaal te Batavia, 1796. Afschriften. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 242 (B. Mathias Pous)

Afschrift van het rapport betreffende de toestand der VOC in Indië van Joan van Hoorn, 1710.
Verzameling J. de Hullu, inv.nr 113

Afschriften van briefwisseling J. van Hoorn en A. van Riebeek, personalia betreffende Van Hoorn en Joh. M. van Riebeek enz, begin 18de eeuw. 1 pak.
Verzameling J. de Hullu, inv.nr 114

E. Stukken betreffende de kantoren in Indië

1. Stukken betreffende Ambon

Missive van H. van Speulu te kasteel Ambon aan de bewindhebbers van de VOC inzake o.a. de handel aldaar, 1622. Afschrift. 1 stuk.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 39 (J.C. Mathias)

2. Stukken betreffende Bengalen

Memorie van J. Kersseboom, oud-directeur te Bengalen voor J. Mossel, Gouverneur-generaal, en de Raad van Indië houdende een verdediging van zijn handelswijze naar aanleiding van beschuldigingen van Bengaalse ministers, 1757. Met begeleidend schrijven, 1757. Afschriften. 1 band en 1 stuk.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 50 (J.C. Mathias)

Stuk houdende protest van de Raad binnen het fort Gustavius te Bengalen inzake de aantasting door de Engelsen van de vrije handel van de Republiek tijdens de 7-jarige oorlog, 1759. Afschrift. 1 stuk.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 51 (J.C. Mathias)

Stukken betreffende de klachten van de minister-plenipotentiaris van de koning van Groot-Britannië York over de vijandige houding van het personeel van de VOC te Bengalen, 1761. Gedrukt. 1 band.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 52 (J.C. Mathias)

Uittreksel uit de resoluties van de Staten-Generaal inzake een memorie van J.C. van der Hoop betreffende de handel te Bangalen, 1791. Gedrukt. 1 katern.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 243 (B. Mathias Pous)

3. Stukken betreffende China

Uittreksels uit de notulen van de Kamer Zeeland en een missive van de Heren XVII aan de gouverneur-generaal en de raad te Batavia inzake de directe vaart op China, 1755-1756. 2 stukken.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 53 (J.C. Mathias)

Stukken betreffende het hervatten van de directe vaart en handel van de VOC op China, 1758-1764. 1 band en 1 pak.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 54, 55 (J.C. Mathias)

Journaal van de schepen Slooten, ’t Huts te Bijweg en Westerveld in dienst van de VOC gedurende een reis naar China, 1763. Afschriften. 1 deel.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 56 (J.C. Mathias)

4. Stukken betreffende Kaap de Goede Hoop

Instructies inzake het zeilen van de Republiek over Kaap de Goede Hoop naar Straat Sunda, Ceylon en van de Republiek naar Bengalen, 1783. Gedrukt. Met een uittreksel uit een brief en een memorie van B. Mathias Pous hierover, 1782-1783. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 244 (B. Mathias Pous)

Stukken betreffende de vervulling van de vacature gouverneur te Kaap de Goede Hoop, 1783, 1785. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 245 (B. Mathias Pous)

Verzoekschriften van de ingezetenen te Kaap de Goede Hoop aan de Staten-Generaal inzake het bestuur en de rechtspraak aldaar, 1784. Gedrukt. 3 stukken.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 246 (B. Mathias Pous)

Memorie inzake het aanstellen van een ‘independant-fiscaal’ te Kaap de Goede Hoop, 1787. Met bijlage. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 247 (B. Mathias Pous)

Memories inzake de uitgaven voor de huishouding van de gouverneur te Kaap de Goede Hoop, zijn inkomen en die van zijn directeuren, 1787. Afschriften. 2 stukken.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 248 (B. Mathias Pous)

Uittreksels uit de missiven aan en van de gouverneur en raad te Kaap de Goede Hoop en de resoluties van de Raad van Politie inzake de aanvoer van levensmiddelen door de schepen van de VOC, 1788-1789. 3 stukken.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 249 (B. Mathias Pous)

5. Stukken betreffende Malacca

Memorie van de bewindhebbers van de VOC inzake de vordering van de WIC van dertig ton goud over het bezit Couchin en Cananor aan de kust van Malacca op de VOC of de Staten-Generaal, (1705). Gedrukt. 1 katern.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 66 (J.C. Mathias)

Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van Rogier de Laver, gouverneur te Malacca en later te Batavia, 1743 mei 21 – 1750 mei 4, 1751 jun. 20 – 1752 nov. 6. Afgehoord. 2 katernen.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nrs 45, 46 (J.C. Mathias)

Registers, afkomstig van de Raad van Politie te Malacca bestemd voor de Kamers Zeeland en Amsterdam houdende een inhoudsopgave, resoluties met index, uitgaande en ingekomen brieven van de Raden van Politie in de buitengewesten, P. Pungel, resident te Riouw, C. Walbehm, vaandrig-militair te Pera, lijsten van aangekomen en vertrokken schepen, vertalingen van brieven van de Chinese kapitein Whoa te Riouw, de Maleier Intje Magbob en een verslag van de maleier Intje Tayor te Malacca, 1789-1790. Afschrift, 1791. 1 band.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 250 (B. Mathias Pous)

Gedeeltelijk afschrift van het vorige. 1 band.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 251 (B. Mathias Pous)

6. Stukken betreffende Surat

Missive van W. van der Laar aan de Kamer Zeeland houdende klachten over de directeur Jan Schreuder te Sourat in dienst zijnde van de VOC, 1742. Afschrift. 1 stuk.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 57 (J.C. Mathias)

Memorie inzake de financiële staat van de directie van Sourat, 1742. Afschrift. 1 stuk.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 58 (J.C. Mathias)

F. Stukken betreffende beheer in Europa

1. VOC-dienaren van de Kamer Zeeland – algemeen

Stukken betreffende de aanstellingen en betalingen van personeel van de Kamer Zeeland, 1738-1740, 1749. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 34 (J.C. Mathias)

Stukken betreffende de aanstelling en aanbetaling van het personeel van de Kamer Zeeland en de bemanning van de schepen, 1771-1796. 1 pak.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 227 (B. Mathias Pous)

Memorie inzake de te nemen maatregelen ten aanzien van gedeserteerd personeel van de VOC in de Oost, (18de eeuw). Gedrukt. In drievoud. 3 katernen.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 234 (B. Mathias Pous)

Uittreksel uit de resoluties van de Raad van Indië inzake de benoeming van testamenteurs in geval van overlijden van personeel in dienst van de schepen van de VOC, 1720. Gedrukt. 1 stuk.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 32 (J.C. Mathias)

Register met rekeningen betreffende aan zeevarende wezen uit het Armweeshuis te Middelburg verstrekte uitrustingen, 1771-1778.
Archief Godshuizen, inv.nr 1503 (Armweeshuis)

Lijst van de uitrusting van zeevarende weesjongens uit het Armweeshuis te Middelburg, 1771. 1 stuk
Archief Godshuizen, inv.nr 1504 (Armweeshuis)

Brieven van weesjongens uit het Burgerweeshuis te Middelburg aan de regenten met verzoeken om geld, kleding of ontslag uit het weeshuis, met antwoorden, 1782 – 1788.
Archief Godshuizen, inv.nr 1585 (Burgerweeshuis)

Registers met aantekeningen van door het Burgerweeshuis te Middelburg verstrekte bovenkleding en schoeisel aan jongens die o.a. met VOC-schepen meegingen.
Archief Godshuizen, inv.nr 1599-1601 (Burgerweeshuis)

Register van jongens uit het Burgerweeshuis te Middelburg die ter zee varen voor de VOC met aantekeningen betreffende hun lotgevallen en gages, 1720-1773. Met index.
Archief Godshuizen, inv.nr 1631-1632 (Burgerweeshuis)

Stukken betreffende jongens uit het Burgerweeshuis te Middelburg ter zeevaart, vooral wat betreft de meegenomen kleding en goederen, 1774-1785
Archief Godshuizen, inv.nr 1633 (Burgerweeshuis)

2. Afzonderlijke VOC-dienaren van de Kamer Zeeland

Instructie van de Kamer Zeeland voor de (scheeps)artsen, de ‘proviseur’ van het fort Rammekens, de examinatoren van de scheepsartsen en apothekers in dienst van de VOC, 1771. Gedrukt. 1 stuk.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 226 (B. Mathias Pous)

Instructie van de Kamer Zeeland voor Jacobus de Warren jr als onderkoopman, ‘essayeur’, snijder en ‘assineur’, 1776. Afschrift. 1 stuk.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 229 (B. Mathias Pous)

Instructie van de Kamer Zeeland voor de baas-zeilmaker, (1780). 1 stuk.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 230 (B. Mathias Pous)

Stuk houdende keuring door D.I. Duivenee en J. van Valkenburg als proevers van sterke dranken van arak van de Kamer Zeeland, 1792. 1 stuk.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 291 (B. Mathias Pous)

Memorie van B. Mathias Pous over de provisie van de makelaars, z.d. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 292 (B. Mathias Pous)

Bewijs van toelating van Josephus Neviaans te Zierikzee tot de dienst van ziekenbroeder in Oost-Indië, 1709 dec. 18. 1 stuk
Verzameling Aanwinsten 1960/17, inv.nr 146

Fragment van een memorie over de VOC betreffende de dienaren en de godsdienst, c. 1780. 1 stuk
Verzameling Aanwinsten 1960/17, inv.nr 147

3. Bewindhebbers en participanten

Verzameling van handtekeningen van hooggeplaatste personen, waaronder bewindhebbers van de Kamer Zeeland.
Verzameling Aanwinsten 1986.68

Proces-verbaal van de verkiezing van achttien hoofdparticipanten der Kamer Zeeland om met de bewindhebbers een drietal te formeren, waaruit de Staten van Zeeland in plaats van wijlen J. Boreel een bewindhebber zullen kiezen, 1637. Afschrift. 1 stuk.
Verzameling Handschriften Rijksarchief in Zeeland, inv.nr 357

Stukken betreffende het handhaven als bewindhebber der Kamer Zeeland van Cornelis Versluys, advocaat-fiscaal van de Raad van Vlaanderen, 1711. Afschrift, 18de eeuw. 2 stukken
Verzameling Aanwinsten 1960/17, inv.nr 181

Akte van benoeming van Daniël Radermacher tot bewindhebber der Kamer Zeeland, met akten van benoeming en ontslag in het stadsbestuur van Middelburg en stedelijke bedieningen, 1761-1764. 1 omslag.
Archief familie Schorer, inv.nr 574

Resolutie van de wethouders en raad van de stad Middelburg inzake de benoeming van B. Mathias Pous tot bewindhebber van de VOC, 1770. Afschrift. 1 stuk.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 218 (B. Mathias Pous)

Resolutie van de Staten van Zeeland inzake de aanstelling van zes nieuwe bewindhebbers bij de Kamer Zeeland, 1786. Afschrift. 1 stuk.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 220 (B. Mathias Pous)

Lijsten van bewindhebbers van de Kamer Zeeland, opgemaakt ten behoeve van de verkiezing hiervan door de hoofdparticipanten, ongedateerd. Gedrukt. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 224 (B. Mathias Pous)

Lijsten van stemhebbende hoofdparticipanten, opgesteld om daaruit een nominatie op te stellen ter vervanging van opengevallen bewindhebbersplaatsen. Gedrukt. [Zowel genummerd als ongenummerd]
Verzameling Van de Perre-Schorer, inv.nr 27

Stukken betreffende Samuel Radermacher (1693-1761), burgemeester van Middelburg, bewindhebber Kamer Zeeland, o.m. lijst van boeken betreffende de VOC, testamenten, afwikkeling van zijn boedel en gedichten op huwelijken van zijn dochters, c. 1700-1761. 1 pak
Archief familie Schorer, inv.nr 493

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van Daniël Radermacher, 1723-1802. 1 pak.
Archief familie Schorer, inv.nr 510

Stukken betreffende de ‘reys- en teerkosten’ van de gecommitteerde bewindhebbers, 1689-1794. Grotendeels gedrukt. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 264 (B. Mathias Pous)

Ingekomen brieven bij J.C. Mathias inzake de VOC, 1741, 1747-1749, 1755-1756, 1762-1763. Met een minuut van een uitgaande brief, 1747. 1 pak. Betreft de afzenders: P. Blankert, J. van den Bosch, P.J. Carsteen, F. von Dohren, H. Faure, K. Greving, J.C. van der Hoop, G.W. van Imhoff, R. de Klerk, H. van der Kneu, J. Mossel, H. van Santen, W. Stein van Gollenesse, A. Waals.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 20 (J.C. Mathias)

Verzoekschriften ingediend bij B. Mathias Pous, 1770, 1783-1784, 1786, 1790, 1792. 1 omslag. Betreft de afzenders: W. Baarends, F.J. van den Broeke, A. Coomans, J. van Cuylenburgh, G. Herklots, P.I. Marcus, G. van der Plas, H. van Plasburgh, C. Tielrooy.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 190 (B. Mathias Pous)

Brieven ingekomen bij B. Mathias Pous, 1771-1796. Gedeeltelijk met concepten van antwoord en bijlagen. 6 pakken. Voor specificatie van de afzenders zie inventaris.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nrs 200-205 (B. Mathias Pous)

Resolutie van de Staten-Generaal inzake de eed van het geven en nemen van verboden giften, 1728. Afschrift (1790). 1 stuk.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 214 (B. Mathias Pous)

Verklaring van burgemeesters en schepenen van Middelburg dat Jacob Boreel e.a. voor hen zekere verklaring inzake hun participatie in de compagnie handelende op Oost-Indië hebben afgelegd, 1614. 1 stuk
Verzameling Handschriften Rijksarchief in Zeeland, inv.nr 356

Schrijven van Alexander de Munck aan de eerste commissaris der VOC om betaling van zijn vervallen tractementen, 1712. Afschrift. 1 stuk
Verzameling Handschriften Rijksarchief in Zeeland, inv.nr 359

Jacob van Citters.
Topografisch-historische atlas ‘Zelandia Illustrata’, cat.nr IV 304, 305

Willem van Citters.
Topografisch-historische atlas ‘Zelandia Illustrata’, cat.nr IV 310, 311

Alexander de Muncq.
Topografisch-historische atlas ‘Zelandia Illustrata’, cat.nr IV 675-677

Bonifacius Mathias Pous.
Topografisch-historische atlas ‘Zelandia Illustrata’, cat.nr IV 728

Samuel Radermacher.
Topografisch-historische atlas ‘Zelandia Illustrata’, cat.nr IV 736

4. Justitiële zaken

Vonnis van het Hof van Holland inzake de rechtszaak tussen W. Young, J. Harres en J. Lloyd te Londen en de VOC, 1787. Met dagvaardingen. Afschriften. 2 charters en 2 katernen.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 273 (B. Mathias Pous)

5. Verhouding van de VOC tot andere kamers

Uittreksel uit de resoluties van de Kamer Amsterdam inzake de houding van de VOC ten opzichte van de vierde Engelse oorlog, 1785. 1 stuk.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 271 (B. Mathias Pous)

6. Verhouding van de VOC tot andere compagnieën

Memorie van de bewindhebbers van de VOC inzake de vordering van de WIC van dertig ton goud over het bezit Couchin en Cananor aan de kust van Malacca op de VOC of de Staten-Generaal, (1705). Gedrukt. 1 katern.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 66 (J.C. Mathias)

7. Verhouding van de VOC tot buitenlandse Oostindische compagnieën

Machtiging van Samuel Radermacher voor aankoop van aandelen in de Engelse Oostindische Compagnie, 1752. 1 stuk.
Archief familie Schorer, inv.nr 501

8. Verhouding tot de stadhouder

Stukken betreffende de bepaling van de positie van Oranje ten opzichte van de VOC, 1747 en 1749. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 28 (J.C. Mathias)

Briefwisseling met de prins van Oranje, ten dele inzake de VOC, 1766-1793. 1 omslag.
Archief familie Schorer, inv.nr 511

9. Verhouding tot Europese mogendheden

Uittreksels uit de resoluties van de Staten-Generaal inzake de door Spanje opgerichte ‘Koninklijke Compagnie der Philippijnsche eilanden’, 1786. Gedrukt. Met bijlage. 2 stukken.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 217 (B. Mathias Pous)

10. Verhouding tot de classis Walcheren

Acta van de vergaderingen der gedeputeerden tot de Oostindische Kerkzaken, 1620-1804
Archief Classis Walcheren, inv.nrs 65-67

Correspondentie tussen de gedeputeerden tot de Oostindische kerkzaken en besturen en personen in Nederland, Indië, Colombo en andere koloniën, met bijlagen, ten dele in afschrift
Archief Classis Walcheren, inv.nrs 68-69

Register van ingekomen en uitgegane stukken van de gedeputeerden tot de Oostindische kerkzaken, 1723-1802
Archief Classis Walcheren, inv.nr 70

Stukken betreffende het geschil tussen de kerkeraden der Engelse kerken te Middelburg en Vlissingen enerzijds en de classis anderzijds over sessie in de commissie ad res Indicas, 1770-1773
Archief Classis Walcheren, inv.nr 71

Stukken betreffende het geschil tussen de predikanten Tollé en Van der Sloot over de commissie ad res Indicas, 1771-1773
Archief Classis Walcheren, inv.nrs 72

11. Verhouding tot de Admiraliteit

“Register van de rolle der sake ghedient hebbende voor den Ghecommitteerden raden ter admiraliteyt in Zeeland”, met name 1597 januari 1 – 1622 september 30. [Van belang in verband met de prijsrechtspraak van de voor de VOC en de Zeeuwse voorcompagnieën veroverde buitgoederen]
Archieven der directe en indirecte belastingen in Zeeland, inv.nrs 4-8

12. Verval van de VOC en voorstellen tot herstel

Stukken betreffende de plannen tot herziening van de directie van de VOC, 1784-1791, 1795-1796. 2 pakken.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 215-216 (B. Mathias Pous)

13. Buitenlandse regimenten en militairen in dienst van de VOC

Memorie van J.C. Mathias inzake het verschil in kosten tussen een Europese en een inlandse soldaat, (1738). 2 stukken.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 35 (J.C. Mathias)

Resolutie van de Heren XVII inzake de instructies voor de hoofdofficieren, kapiteins en onder-officieren in dienst van de VOC, 1744. Gedrukt, 1745. 1 katern.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 36 (J.C. Mathias)

Voorstel van Louis du Mas inzake de vergoedingen voor de transporten van soldaten in dienst van de VOC, 1774. Met een uittreksel uit de notulen van de Heren XVII hierover, 1774. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 228 (B. Mathias Pous)

Staat van militairen in dienst van de VOC, gelegerd te Vlissingen, 1786. 1 stuk.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 232 (B. Mathias Pous)

Akte van aanstelling door de Kamer Zeeland van Willem David Marinissen tot cadet der marine, 3 apr. 1788. 1 stuk
Verzameling Aanwinsten, inv.nr 1961.76

G. Stukken afkomstig van departementen en kantoren

1. Departement van de equipage

a. Algemeen

Aantekeningen van J.C. Mathias uit de notulen van de Kamer Zeeland, afdeling equipage over de periode 1699-1732, (1732). 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 15 (J.C. Mathias)

Resolutie van de Kamer Zeeland inzake de vervulling van vacatures van het comptoir van de equipage, 1700. Afschrift. 1 katern.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 30 (J.C. Mathias)

Resoluties van de Kamer Zeeland, afdeling equipage, 1695-1797. Afschriften. Met achterin uittreksels uit de resoluties van de afdeling equipage, 1780, 1785. 1 band.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 225 (B. Mathias Pous)

b. VOC-schepen – algemeen

Antwoord over de beste schepen ten dienste van de VOC door Ezechiël Lombard en Willem Udemans en bijlagen meegedeeld door Daniël Radermacher. Overdruk uit: Verhandelingen VII van het ZGdW, 1780. 1 band.
Archief familie Schorer, inv.nr 1216

Stukken betreffende differenten tussen directeuren der MCC en de directeur E. Blonkebijl over het gezamenlijk uitvaren van vier schepen der MCC met een schip der VOC, 1755. 1 omslag.
Archief Commercie Compagnie van Middelburg, inv.nr 136

c. Uitgelopen en gearriveerde schepen

Register, afkomstig van J.C. Mathias, houdende staten van vertrokken en gearriveerde schepen van de VOC, 1603-1658. 1 deel.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 59 (J.C. Mathias)

Lijst van het aantal schepen in bezit zijnde of geweest zijnde van de VOC over 1740-1770, (1770). 1 stuk.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 252 (B. Mathias Pous)

Lijst van vertrokken en/of gearriveerde schepen van de VOC, voornamelijk van de Kamer Zeeland, 1771-1795. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 253 (B. Mathias Pous)

Register houdende opgave van het aantal schepen, de octrooien, prolongaties en resoluties van de VOC, staten van in- en verkopingen van specerijen, de manschappen op de schepen, convooigelden, maandhuren, de winsten en verliezen en de obligaties, 1691-1743. Met achterin alfabetische index. 1 deel. N.B.: Op de voorkant in inkt: ‘VOC M Z’.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 65 (J.C. Mathias)

Aantekeningen van Pieter Pous, als beheerder van de archieven van de Kamers Zeeland van de voormalige VOC, over de namen van de Kamer Zeeland en de schepen van deze kamer, 1602-1796, (begin 19de eeuw). 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 374 (P. Pous)

Binnenkomen VOC-schepen
Topografisch-historische atlas ‘Zelandia Illustrata’, cat.nrs III 235-236

d. Bouw en uitrusting van de schepen

Stukken betreffende de uitrusting van de schepen van de VOC, voornamelijk van de Kamer Zeeland, 1735-1739, 1744, 1750-1751. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 60 (J.C. Mathias)

Uitzeilen VOC-schepen, Slot ter Hooge.
Topografisch-historische atlas ‘Zelandia Illustrata’, cat.nrs III 233-234

e. Bevoorrading

Stukken betreffende de bevoorradingen van de bemanning op de schepen van de Kamer Zeeland, 1789-1791. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 233 (B. Mathias Pous)

f. Bewapening

Stukken betreffende het geschut van de schepen, 1778-1780. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 257 (B. Mathias Pous)

g. Personeel

Aantekeningen betreffende het reizen van en naar Indië, de bemanning, het leven op de schepen enz. in de 17de en 18de eeuw. 37 omslagen
Alfabetisch gerangschikt naar de volgende onderwerpen: ambachtslieden, boekhouders, bootsman etc., bottelier, chirurgijns, commandeur, derdewaak, gages (loop- of kostgeld), kisten, kok, kwartiermeesters, maandgelden, onderkooplieden, onderstuurman, opperkooplieden, opperstuurman, particuliere handel, predikanten en zieketroosters, provoost, retourschepen, scheepsofficieren, scheepsraad, scheepstimmerlieden, scheepsvolk, schepen (bouw en inrichting), schippers, seinbrieven, soldaten, tamboers en trompetters, uitgaande schepen, verband, zeilbaasorders, ziekten, zielverkopers, varia.
Verzameling J. de Hullu, inv.nr 112

Akte van aanstelling door Maurits, prins van Oranje, van Govart Janssoon tot kapitein van het schip Zierikzee, (begin 17de eeuw). 1 charter.
“Defensieve commissie ter koopvaardij” voor kapitein Govart Janssoon tot kapitein op het schip Zierikzee, [1602]
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 31 (J.C. Mathias)

Instructie van de gouverneur-generaal en de Raad van Indië te Batavia voor de bemanning van het schip Woitkensdorp voor de reis van Ceylon naar de Republiek, 1747. 1 stuk.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 61 (J.C. Mathias)

h. Resoluties, dagregisters, rapporten en scheepsjournalen

Dagregister van een reis met het schip Orion uit Japan naar Batavia, 1714-1716. Gelijktijdig afschrift. 1 deel.
Verzameling Handschriften Rijksarchief in Zeeland, inv.nr 183

Journaal van het schip Noordbeek (I, 1707-1730, 858 ton, schipper Jan Koster), gebouwd in Middelburg, uitgereed door de Kamer Amsterdam voor een reis van Batavia naar het Vlie, 1718 jan. 16 – aug. 9. 1 deel. N.B.: Dutch Asiatic Shipping, reis nr 6416. Het schip voer samen met de in het journaal genoemde Luchtenburg (I, 1715-1727 [vergaan Wielingen], schipper Gerbrand Manus), gebouwd in Hoorn, uitgerust door de kamer Rotterdam (Dutch Asiatic Shipping, reis nr 6415). Op p. 15 bevindt zich een aanzicht van het eiland ‘Moony’.
Verzameling Handschriften Rijksarchief in Zeeland, inv.nr 184

Fragment van het journaal gehouden op het fluitschip Samaritaan (1718-1729, 600 ton, schipper Bastiaan Mol), gebouwd in Middelburg, tijdens een reis van Gamron naar Cochin, tijdens welke reis het schip op 21 mei 1729 strandde op de kust van Malabar, door Gerrit de Somer, 1729 apr. 5 – mei 22. 1 omslag. N.B.: Dit schip was, in dienst van de Kamer Zeeland, op 30 januari 1727 vertrokken van Rammekens en op 1 september 1727 in Batavia aangekomen (Dutch Asiatic Shipping, reis nr 2692), waarna het werd gebruikt voor inter-Aziatische reizen. In deze omslag bevinden zich tevens een fragment (mei 18-21) van een tweede versie van dit journaal en enige bladen en kaarten uit een gedrukt werk bevattende een beschrijving van de kust van Engeland en Bretagne. [Zie ook Archief familie De Somer, inv.nr 5.]
Verzameling Handschriften Rijksarchief in Zeeland, inv.nr 185

Journaal van G.W. van Imhoff van een reis naar Java’s oostkust, 1746. Afschrift. 1 band.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 48 (J.C. Mathias)

Journalen gehouden door derde waak John Isaac Colnet van vier reizen van twee VOC-schepen, beide gebouwd in Middelburg, te weten:
– twee reizen van de Zuid-Beveland (II, 1755-1781, 1100 ton, schipper Lambert Aarnoud Halffman), de eerste (a) uitgereed door de Kamer Zeeland, de tweede (b) door de Kamer Amsterdam
a. van Rammekens naar Batavia, 1771 mei 17 – 1772 jun. 19;
b. van Batavia naar Texel, 1772 aug. 3 – 1773 jun. 7;
– twee reizen van de Bot (‘De Bodt’) (1768-1788, 1150 ton, schipper Lambert Aarnoud Halffman), uitgereed door de Kamer Zeeland,
c. van Rammekens naar Batavia, 1774 apr. 23 – dec. 19;
d. van Batavia naar Nagapatnam en ‘Jaggernaikpoeran’, 1775 apr. 13 – okt. 2. 1 band.
N.B.: De pagina’s in het journaal zijn achteraf voorzien van een nummering: reis sub a: p. [7-145] (Dutch Asiatic Shipping, nr 4107), reis sub b: p. [149-275] (Dutch Asiatic Shipping, nr 7875), reis sub c: p. [279-364] (Dutch Asiatic Shipping nr 4197), reis sub d: p. [367-433]. Op p. [393] bevindt zich een aanzicht en kaart van het rif van ‘Poulos dos Banhos’.
Verzameling Handschriften Rijksarchief in Zeeland, inv.nr 187

Verslag van de handelsactiviteiten tijdens een reis naar Canton (China) door de VOC-schepen Slooten, ’t Huis te Bijweg en Westerveld, 1763. Afschrift. 1 deel.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 56 (J.C. Mathias)

Uittreksel uit het journaal van het VOC-schip Hof ter Linde tijdens een reis van Onrust naar Amsterdam, [1778] feb. 6 – mrt 20. 1 stuk.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 258 (B. Mathias Pous)

Journaal van de onderstuurman F.J. van den Broeke van het VOC-schip Oud-Haarlem van de Kamer Zeeland tijdens een reis van de rede van ‘Hogewaaring(e)’ via Noorwegen naar rede Vlissingen, 1782 okt. 29 – nov. 14. 1 katern.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 261 (B. Mathias Pous)

Journalen van twee VOC-schepen:
– het VOC-schip Raadhuis van Middelburg (1708-1722, 890 ton, schipper Pieter Buijs), gebouwd in Middelburg, uitgereed door de Kamer Zeeland
a. van Rammekens naar Batavia, 1717 mrt 9 – sep. 30;
b. van Batavia via Malacca naar Bengalen, 1717 okt. 24 – 1718 jan. 17
c. van Bengalen naar Batavia, 1718 mrt 8 – mei 27
d. van Batavia naar Rammekens, 1718 nov. 29 – 1719 aug. 10 (vanaf Kaap de Goede Hoop schipper Gerrit van der Seyde)
N.B.: Reis sub a: Dutch Asiatic Shipping, nr 2302, reis sub d: Dutch Asiatic Shipping, nr 6424.
– de compagnie-hoeker Zeepost van Middelburg naar ‘Hitland’ [Shetland Eilanden] om samen met het schip Oranje Gallij de retourschepen op te wachten en na de ontmoeting met de retourvloot (1720 jul. 25) terug te varen naar Rammekens, 1720 mei 21 – aug. 6.
Archief familie Van der Feen, voorl. inv.nr 7

‘Verhaal over de gepleegden moord in den nacht tusschen den 24 en 25 December 1783 aan boord van het schip Java …’ op Jacob Cornelis Mattheus (Matthijs) Radermacher, Raad van Indië. Gedrukt, 1785. 1 katern.
Archief familie Schorer, inv.nr 1219

Chirurgijnsjournaal gehouden door opperchirurgijn Jan Willem Daman aan boord van het VOC-schip Pallas (1150 ton, schipper Jakob Boekhout, in 1762 gebouwd in Middelburg), 1766-1768. 1 deel. Dit schip was, in dienst van de Kamer Zeeland, op 7 november 1766 vertrokken van Rammekens en op 28 juni 1767 in Batavia aangekomen (Dutch Asiatic Shipping, nr 3975), waarna het werd gebruikt voor een reis naar China, vanwaar het op 23 november 1767 weer vertrok naar Texel, aankomst 18 juni 1768 (Dutch Asiatic Shipping, nr 7752).
Archief familie Daman [toegang 1755], inv.nr 3

i. Vrachtvervoer

Memorie, opgemaakt te Batavia, inzake het transport van goederen door de schepen van de VOC van de Oost naar de Republiek, 1763. Afschrift. 1 stuk.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 63 (J.C. Mathias)

Stukken betreffende de reparaties aan, bevrachtigingen en transporten van schepen van de Kamer Zeeland, 1772-1794. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 255 (B. Mathias Pous)

Stukken betreffende het conflict tussen de Kamer Zeeland en het schippersgilde in Middelburg inzake het transport van scheepsgoederen, 1775. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 256 (B. Mathias Pous)

j. Dokken en vaargeulen

Resolutie van de Gecommitteerde Raden van Zeeland inzake de tonnen van de VOC in de Deurloo, 1781. Afschrift. 1 stuk.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 260 (B. Mathias Pous)

k. Schipbreuk, berging en reparaties

Lijst van verongelukte schepen van de VOC over 1721-1741 en 1771-1786, (1786). 1 stuk.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 263 (B. Mathias Pous)

Stukken betreffende de reparaties aan, bevrachtigingen en transporten van schepen van de Kamer Zeeland, 1772-1794. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 255 (B. Mathias Pous)

Paskaart van de Zeeuwse stromen met de ligging van de wrakken van ’t Vliegent Hart en Anna Catharina, c. 1750.
Topografisch-historische atlas ‘Zelandia Illustrata’, cat.nr I 185

Stukken betreffende het verongelukte schip Woestduyn van de Kamer Zeeland, 1779. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 259 (B. Mathias Pous)

Afbeeldingen van het vergaan van de Woestduyn op de Noorderrassen en het redden van de schipbreukelingen door de gebroeders Naerebout, 1779 jul. 24-25. Kopergravures door A. Fokke Wzn en M. Sallieth, 1780, naar tekening van E. Hoogerheyden. 31,5 × 49,5 cm. Uit: ‘Nederlandsche Mercurius 1779’, 1ste stuk, p. 42. – Het vastzeilen, 24 juli 1779 (III 230a; vrm. VII 278) – Alsvoren (III 231; vrm. II 309). – Het kappen van tuig en masten, 24 juli 1779 (III 230b; vrm. VII 279) – Het aan stukken slaan van het schip, 24 juli 1779 (III 230c; vrm. VII 280) – Het redden van het volk, 25 juli 1779 (III 230d; vrm. VII 281)
Topografisch-historische atlas ‘Zelandia Illustrata’, cat.nr III 230a-d, 231

Het vergaan van het VOC-schip Woestduyn, 1779 jul. 25. Kopergravure door en naar tekening van D. de Jong, 1779. 32 × 41,5 cm.
Topografisch-historische atlas ‘Zelandia Illustrata’, cat.nr III 232

Monument voor D.O. Barwell te Vlissingen, omgekomen bij de schipbreuk van de Woestduyn, Sint Jacobskerk.
Topografisch-historische atlas ‘Zelandia Illustrata’, cat.nr II 1274
Collecties De Bruijne, inv.nr 134/17

Naerebout
Topografisch-historische atlas ‘Zelandia Illustrata’, cat.nr IV 685-688

l. Konvooiering

Instructie van de Heren XVII voor de commanderende officieren van de oorlogsschepen inzake het convoyeren van de schepen van de VOC, 1763. 1 katern.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 38 (J.C. Mathias)

m. Hospitaalschip

Aantekening over het oprichten van een drijvend hospitaal te Welsinge, (1771). 1 stuk.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 254 (B. Mathias Pous)

n. Vaarroutes

Uittreksels uit de resoluties van de Heren XVII inzake de adviezen van de heren Hasselaar en van Imhoff rakende de route van de retourschepen van de VOC, 1742. In tweevoud. 2 stukken.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 62 (J.C. Mathias)

o. Varia

Model Prins Willem (?).
Topografisch-historische atlas ‘Zelandia Illustrata’, cat.nr III 1012

VOC-jacht Bantam.
Topografisch-historische atlas ‘Zelandia Illustrata’, cat.nr III 1013

2. Soldijkantoor

a. Afzonderlijk gehouden stukken betreffende gages van VOC-dienaren

Stukken betreffende de ongelijke betaling van de boekhouders belast met de monstering van militairen bij de Kamer Zeeland en Kamer Amsterdam, 1781. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 231 (B. Mathias Pous)

3. Departement van de koopmanschappen

a. Algemeen

Resolutie van de Kamer Zeeland bestemd voor de officieren van de Kamer Zeeland inzake het brandmerken van goederen, 1743. Gedrukt. 1 stuk.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 73 (J.C. Mathias)

b. Lading en verscheping van produkten

Stukken betreffende vaststelling van de ladingen voor de retourschepen van voornamelijk de Kamer Zeeland, 1773, 1781, 1783, 1786, 1788-1790, 1794-1795. 1 pak.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 286 (B. Mathias Pous)

c. Aanvoer, inkoop en verkoop van produkten

Stukken betreffende de verkopingen door de Kamer Zeeland, 1738-1747, 1753, 1762-1763. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 69 (J.C. Mathias)

Register van openbare verkoping van goederen door de Kamer Zeeland, 1739. 1 deel.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 70 (J.C. Mathias)

Lijsten van door de VOC aangevoerde en ten verkoop geboden lijnwaden, 1755-1787. 3 pakken.
Archief Commercie Compagnie van Middelburg, inv.nr 1746-1748

Bekendmakingen van openbare verkopingen door de kamers van de VOC, 1771, 1779, 1782-1795. Gedrukt. 2 pakken.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nrs 279-280 (B. Mathias Pous)

Stukken houdende berekeningen van de verkopingen van de VOC, voornamelijk van de Kamer Zeeland, 1772-1796. 5 omslagen.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nrs 281-285 (B. Mathias Pous)

Registers van openbare verkopingen door de Kamer Zeeland, 1778, 1780. 2 delen.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nrs 287-288 (B. Mathias Pous)

Uittreksels uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland en de Staten-Generaal inzake het verzoekschrift van ‘Hope & Compagnie’ betreffende de verkoop van thee en de bezwaren van de VOC daartegen, 1790. Gedrukt. 2 katernen.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 289 (B. Mathias Pous)

Stukken betreffende het protest van de Amsterdamse kooplieden W. van Brienen, W.J. Willink, H. Gildemeester, J. van Alster en J. van Bergen, ingediend bij de Staten-Generaal tegen de verkoping van de VOC in 1791, 1791-1792. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 290 (B. Mathias Pous)

Staat van ontvangsten en uitgaven en een lijst van ingekochte en aanbestede goederen bij de Kamer Amsterdam, ongedateerd. Gedrukt. Niet ingevuld. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 75 (J.C. Mathias)

d. Pakhuis

Stukken betreffende het ontvreemden van ijzer uit een pakhuis van de Kamer Zeeland, 1787. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 272 (B. Mathias Pous)

e. Eisen

‘Eisschen van behoeftens voor Indië en ’t geen daar op is toegestaan’, 1777 – 1789. 1 stuk
Verzameling Van de Perre-Schorer, inv.nr 31

4. Departement van de thesaurie (ontvang)

a. Algemeen

Uittreksel uit de resolutie van de Kamer Zeeland inzake de toelating van E.J. van der Mandere tot het departement van de thesaurie, 1787. Afschrift. 1 stuk.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 221 (B. Mathias Pous)

b. Financiële transacties tussen de Kamer Zeeland en de Admiraliteit

Stukken betreffende de betaling door de Kamer Zeeland aan de Admiraliteit van de convooien en licenten, 1791. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 276 (B. Mathias Pous)

Rekeningen van de ontvanger-generaal te water, 1602-1795. [Van belang in verband met afrekeningen tussen de VOC en de Admiraliteit betreffende (vloot)steun, betaling van convooien en licenten, kaapvaart van de VOC etc.]
Archief Rekenkamer C, inv.nrs [passim]

c. Wisselverkeer

Wisselbrieven van de Kamer Zeeland, z.d.. Gedrukt. Niet ingevuld. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 294 (B. Mathias Pous)

Stukken betreffende de winst op het wisselen van ducatons ten gunste van de VOC, (1773), 1783. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 267 (B. Mathias Pous)

d. Debiteuren

Lijsten van debiteuren van de Kamer Zeeland, 1793. 2 stukken.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 277 (B. Mathias Pous)

e. Stedelijke en andere belastingen en heffingen

Stukken betreffende de betaling door de Kamer Zeeland van het stedelijk last-, baken- en lantaarngeld te Vlissingen, 1777-1778. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 268 (B. Mathias Pous)

Aantekening van de bewindhebbers van de VOC inzake de belasting op nagels, noten, foelie en kaneel, z.d.. Gedrukt. 1 katern.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 293 (B. Mathias Pous)

Rapport van de gecommitteerden uit de diaconie van de ‘gemene Nederduitse …..’ en Waalse Gemeente te Middelburg aan de vertegenwoordigers van de Prins van Oranje en de bewindhebbers van de Kamer Zeeland over een voorstel om promille ten behoeve van de armen te betalen van door de VOC verkochte goederen, 20-7-1769. Afschrift, 1769. 1 stuk
Verzameling Aanwinsten 1960/17, inv.nr 139

5. Opperboekhouder

a. Algemeen

Resolutie van de raad van de stad Middelburg inzake het instrueren van de gecommitteerde ter Generaliteit rakende de administratie en het beheer van de VOC, 1742. Afschrift. 1 katern.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 27 (J.C. Mathias)

Onderhandse akten van borgtocht van J.C. Mathias ten behoeve van de VOC, 1743. 2 stukken.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 74 (J.C. Mathias)

b. Staten van baten en lasten

Rekening van ontvangsten en uitgaven van de Kamer Zeeland, 1796. In tweevoud. Afgehoord door de ontvanger-generaal van Zeeland. 2 katernen.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 278 (B. Mathias Pous)

Register houdende staten van in- en verkopingen van specerijen, de manschappen op de schepen, convooigelden, maandhuren, de winsten en verliezen, obligaties, het aantal schepen en opgave van de octrooien, prolongaties en resoluties van de VOC, 1691-1743. Met achterin alfabetische index. 1 deel. N.B.: Op de voorkant in inkt: ‘VOC M Z’.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 65 (J.C. Mathias)

c. Begrotingen

Begrotingen van de Kamer Zeeland, 1789-1791. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 274 (B. Mathias Pous)

d. Balansen

Balans van de Kamer Zeeland, 1790. 1 stuk.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 275 (B. Mathias Pous)

e. Leningen en financieel herstel

Stukken betreffende de pogingen tot financieel herstel van de VOC, 1741-1742, 1755. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 72 (J.C. Mathias)

Stukken betreffende de pogingen tot financieel herstel van de VOC, 1782-1784, 1786-1794. 2 pakken.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nrs 269-270 (B. Mathias Pous)

Extract uit de notulen van de Staten van Zeeland betreffende de mogelijkheden tot financiële ondersteuning van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, 1789. gedrukt. 2 stukken
Verzameling Gedrukte Aanwinsten, inv. nr 32

Uitbetaling door de Kas der Koloniën aan Middelburg van fl. 1.100.000 in effecten der negotiatie van 7% tot kwijting van de schuld van fl. 1.000.000, in 1790 door de stad aangegaan ter ondersteuning van de Oost-Indische Compagnie, 1812 sept. -1813 nov.
Archief Prefectuur, inv.nr 721

Stukken betreffende de voldoening van een lening van de Kamer Zeeland aan de Kamer Amsterdam, 1772-1790. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 266 (B. Mathias Pous)

f. Afzonderlijk gehouden stukken betreffende de aandelen

Uittreksels uit de resoluties van de Heren XVII inzake de uitschrijving van aandelen van de VOC, 1675-16[7..??]. 1 katern.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 64 (J.C. Mathias)

H. Varia

1. Archief

Aantekeningen van N.N. tijdens het visiteren van de boeken te Amsterdam, 1699. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 76 (J.C. Mathias)

Opgave van kaarten en boeken, meegebracht zijnde door de schepen van de VOC, 1751. 2 stukken.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 77 (J.C. Mathias)

Opgave van Anthony van Citters, chartermeester van de Kamer Zeeland, van ‘diverse papieren’ bestemd voor C. van der Hoop, 1764. Met aantekening van ontvangst door C. van der Hoop. 1 stuk.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 78 (J.C. Mathias)

Memorie van B. Mathias Pous inzake de grote charterkamer van de Kamer Zeeland, (1783). 1 stuk.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 295 (B. Mathias Pous)

Reçu van de bibliothecaris van de Kamer Zeeland aan B. Mathias Pous inzake archiefstukken van de Kamer Zeeland, 1784. 1 stuk.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 296 (B. Mathias Pous)

Lijsten van archiefstukken waarvan B. Mathias Pous afschriften heeft laten vervaardigen, 1793. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 297 (B. Mathias Pous)

Aantekeningen van Pieter Pous, als beheerder van de archieven van de Kamers Zeeland van de voormalige VOC, over de namen van de Kamer Zeeland en de schepen van deze kamer, 1602-1796, (begin 19de eeuw). 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 374 (P. Pous)

Stukken betreffende de archieven der VOC en WIC, 1811-1813.
Archief Prefectuur, inv.nr 733

2. Gebouwen

Stukken betreffende de gebouwen en eigendommen van de VOC in Middelburg, 1811-1812.
Archief Prefectuur, inv.nr 731

Oostindisch Huis
‘Dossier KK’, stukken, o.a. bestekken, betreffende het onderhoud aan het Oostindisch Huis, tweede helft 19de eeuw. 1 pak
Archief Directie der Registratie en Domeinen in Zeeland, inv.nr 523

Huis van de opperequipagemeester
Huis equipagemeester. Bachiever.
Topografisch-historische atlas ‘Zelandia Illustrata’, cat.nr II 288

Spijkerbrug, equipagehuis, tekeningen c. 1800.
Topografisch-historische atlas ‘Zelandia Illustrata’, cat.nr II 289-294

Pakhuizen
VOC-pakhuizen. Smallegange.
Topografisch-historische atlas ‘Zelandia Illustrata’, cat.nr II 455

VOC-kamer. Smallegange.
Topografisch-historische atlas ‘Zelandia Illustrata’, cat.nr II 457

Oostindische werf
VOC-werf. Smallegange.
Topografisch-historische atlas ‘Zelandia Illustrata’, cat.nr II 458

VOC-werf. Udemans.
Topografisch-historische atlas ‘Zelandia Illustrata’, cat.nr II 459

VOC-werf. Arends.
Topografisch-historische atlas ‘Zelandia Illustrata’, cat.nr II 460-461

Deel IV. Commissie tot de Zaken van de Oostindische Compagnie

Deze staatscommissie van ‘Gecommitteerden tot de zaken der Oostindische Compagnie’ werd in 1790 ingesteld door de Staten-Generaal om bij de VOC orde op zaken te stellen. J.H. Schorer werd bij besluit van de Staten van Zeeland van 21 juni 1790 als een van de twee Zeeuwse leden benoemd tot lid van deze commissie.
De commissie stelde op haar beurt een commissie-generaal in die naar Azië zou vertrekken om daar de noodzakelijke veranderingen tot stand te brengen. In 1792 vertrokken S.C. Nederburgh en S.H. Frijkenius naar Batavia. [Gaastra p. 170]

Notulen

Notulen, 1790 – 1794.
– 1790 [mei 14] – 1791 dec. 22
– 1792 feb. 7 – 1793 dec. 20
– 1793 dec. 20 – 1794 sep. 15
Verzameling Van de Perre-Schorer, inv.nrs 32-34 (J.H. Schorer)

Nader rapport met bijlagen

Nader rapport van de Commissie tot de zaken van de Oostindische Compagnie, uitgebracht 1791 jul. 14. Met bijlagen. Gedrukt. 1 pak
Staten van Zeeland, inv.nr 3068

‘Bylaagen tot het nader rapport van de gecommitteerden tot de zaaken der Oostindische Compagnie, over den staat en de omstandigheeden van die maatschappij, den 14 july 1791’, 306 p. Met inliggende handgeschreven inhoudsopgave.
Verzameling Van de Perre-Schorer, inv.nr 30 (J.H. Schorer)

Commissie-generaal

‘1ste deel Verslag der verrigtingen van commissarissen-generaal ten gouvernemente Kabo de Goede Hoop in 1792 en 1793, in dato 13 mey 1793 versonden na Nederlande’, met voorin inhoudsopgave van bijlagen nrs 1-145
‘2de deel’, met voorin inhoudsopgave van bijlagen nrs 146-413
Verzameling Van de Perre-Schorer, inv.nr 30 (J.H. Schorer)

Deel V. Committé tot de Zaaken van den Oost-Indischen Handel en Bezittingen

Na de nationalisatie van de VOC werd op 24 december 1795 het ‘Decreet tot vernietiging van het tegenwoordig bewind der VOC’ aangenomen. Op 1 maart 1796 moesten de bewindhebbers plaats maken voor het 21 leden tellend ‘Committé tot de zaken van de Oostindische Handel en Bezittingen’. Pieter Pous (1777-1851) was substituut-secretaris van het kantoor Zeeland van dit Comité.

Aantekeningen van B. Mathias Pous tijdens de vergaderingen van het ‘Committé’, 1796-1797. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 300 (B. Mathias Pous)

Ingekomen brieven bij het ‘Committé’, 1796-1797. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 304 (B. Mathias Pous)

Ingekomen brieven bij B. Mathias Pous aangaande het ‘Committé’, 1796-1797. 1 omslag. Betreft de afzenders: B.J.C. Boogaard, H. Brouwer, J. Caen, G.M. Mauritz, D. Radermacher, [M.A.P.] Smissaert.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 305 (B. Mathias Pous)

Stukken ingekomen bij Daniël Radermacher als lid wegens Zeeland van het ‘Committé’, 1796-1800. 1 omslag.
Archief familie Schorer, inv.nr 576 (Daniël Radermacher)

Uittreksel uit de resoluties van de Staten-Generaal inzake de positie van de Kamer Zeeland ten opzichte van het ‘Committé’, 1795. Gedrukt. 1 stuk.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 298 (B. Mathias Pous)

Stukken betreffende de toelating van B. Mathias Pous tot lid van het ‘Committé’, 1796. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 299 (B. Mathias Pous)

Bekendmakingen van openbare verkopingen door het ‘Committé’, 1796-1797. Gedrukt. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 301 (B. Mathias Pous)

Inventarissen van bezittingen van de Kamer Zeeland opgemaakt ten behoeve van de overdracht door de bewindhebbers van de Kamer Zeeland aan de leden van het ‘Committé’, 1796. 1 pak.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 302 (B. Mathias Pous)

Reçu van B. Mathias Pous voor de resoluties van het ‘Committé’, 1796. 1 stuk.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 303 (B. Mathias Pous)

Reglement voor het ‘Committé’ en de desbetreffende departementen en comptoiren, 1796. Afschrift. 1 stuk
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 351 (P. Pous)

Aantekeningen van Pieter Pous, substituut-secretaris van het ‘Committé’, uit de resoluties van het ‘Committé’ over de presentiegelden, 1796. 1 omslag
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 352 (P. Pous)

Resolutie van het Comité tot de Oost-Indischen Handel en Bezittingen tot afschaffing van de betaling van zegel voor de ontvangst van salarissen van ambtenaren en bedienden tot het comité, 1796 okt. 6. Afschrift, c. 1800. 1 stuk
Verzameling Aanwinsten 1960/17, inv.nr 501

Stukken betreffende de afhandeling door Pieter Pous, substituut-secretaris van het ‘Committé’, van ingediende verzoekschriften, 1797-1799. 1 omslag
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 353 (P. Pous)

Stukken betreffende de inschrijving van het personeel van het ‘Committé’ in het stemregister van Middelburg, 1798-1799. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 354 (P. Pous)

Stukken betreffende het protest van het ‘Committé’ tegen de raad van de stad Vlissingen over de toegebrachte schade aan twee schepen van het ‘Committé’ als gevolg van de inbeslagname ten behoeve van het transport van krijgsgevangen, 1799. 1 omslag.
Archief familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr 355 (P. Pous)

Colofon

Archiefstukken van de VOC bij het Zeeuws Archief (Gids 23), bewerking: F. van der Doe, I.J. van Loo, J.H.F. Schwartz, 1998. Laatst gewijzigd: oktober 2001

Bij de indeling in rubrieken is zoveel mogelijk de indeling gevolgd uit de inventaris van M.A.P. Meilink-Roelofsz e.a., De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie. The archives of the Dutch East India Company (1602-1795)(‘s-Gravenhage 1992).