header

Tot bevordering van vreemdelingenverkeer

Met de verbetering van het vervoer naar en in Zeeland kwamen er meer vreemdelingen genieten van de Zeeuwse stranden en bezienswaardigheden. Om groei zoveel mogelijk te stimuleren, werd in 1892 de ‘Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer in Walcheren te Middelburg’ opgericht. In 1935 volgde de oprichting van de ‘Provinciale Zeeuwse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer’.

De komst van de trein, sinds 1872 op Walcheren, betekende een belangrijke impuls voor het plaatselijke vreemdelingenverkeer, evenals de stoomtram van Middelburg naar Vlissingen in 1881 en Domburg in 1906.

VVV Middelburg

Verbetering en uitbreiding van het vervoer was een belangrijk aandachtspunt van de ‘Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer in Walcheren te Middelburg’, opgericht in 1892. Ook in Vlissingen was een dergelijke vereniging actief. Beide verenigingen waren een initiatief van de Vereniging ‘Uit ’t Volk – Voor ’t Volk’.

Gids door Walcheren

De vereniging in Middelburg bracht nog in het jaar van oprichting, 1892, de ‘Gids door Walcheren’ uit. Deze eerste echte toeristische gids voor Walcheren bevatte allerhande praktische informatie over vervoer naar en op het eiland, en adressen voor verblijf en bezienswaardigheden in Middelburg, Vlissingen, Veere en Domburg. Al snel verscheen de gids ook in het Frans en in het Engels.

Lees de eerste editie!

De toeristische Gids door Walcheren verscheen voor het eerst in 1892

/content/uploads/Gids-door-Walcheren-1892-Zeeuws-Archief.pdf
Affiche ‘Visitez l’île de Walcheren’, uitgave van de VVV Middelburg uit 1898, met afbeeldingen van beziens-waardigheden in Middelburg, Domburg, Veere en Vlissingen, en Zeeuwse klederdracht. Zeeuws Archief, Zelandia Illustrata III-1072.

De vereniging gaf vanaf haar oprichting flyers, folders en affiches uit. Ook werkte zij mee aan artikelen en gaf zij hulp en voorlichting aan vreemdelingen (300 personen in 1893). Bovendien ondersteunde zij financieel verenigingen die evenementen organiseerden.

De berichtgeving over Zeeland werd actief in de gaten gehouden en zo nodig werd een redactie terechtgewezen, zoals die van het tijdschrift Zur guten Stunde in 1897. Dit tijdschrift publiceerde “het conterfeitsel van een Zeeuwsch boerinnetje als eene schoone uit Haarlem, voorzien van een photographie eener Zeeuwsche boerin”. Van de geëiste rectificatie kwam het niet.

 

Informatiebureel

De VVV Middelburg kreeg in 1893 een eigen huisvesting, dankzij erevoorzitter G.N. de Stoppelaar. Hij schonk de VVV het pand De Vijgeboom aan de Markt bij de Gravestraat in 1895.

Een gepensioneerde onderofficier uit het Oostindisch leger werd aangesteld tot conciërge. Hij was de Franse en Duitse taal machtig, terwijl zijn echtgenote, Middelburgse van geboorte, Engels en Duits sprak.

In 1905 kocht de VVV het naburige huis De Kerfbylle, dat in 1906 een nieuwe gevel kreeg. Het VVV-kantoor of ‘informatiebureel’ werd ondergebracht in het nieuwe pand en het huis De Vijgeboom verhuurd aan de firma Den Boer.

Het eerste kantoor van de VVV Middelburg (1893-1905). Foto: C.W. Bauer. Zeeuws Archief, Zelandia Illustrata II 725.
Het eerste kantoor van de VVV Middelburg na restauratie. Foto: C.W. Bauer. Zeeuws Archief, Zelandia Illustrata II 725.

VVV Middelburg

Raadpleeg de archiefinventaris van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV), Middelburg.

www.zeeuwsarchief.nl

Provinciale VVV

Bij de oprichting van de provinciale Zeeuwse VVV in 1935 werd nadrukkelijk gesteld dat de vereniging zich alleen zou richten op propaganda voor de provincie Zeeland in het geheel en niet de werkgebieden van de plaatselijke VVV’s zou betreden.

Het geven van inlichtingen en verspreiden van promotiemateriaal was aanvankelijk de belangrijkste activiteit. Later breidden de werkzaamheden zich uit naar bijvoorbeeld het ontwikkelen van toeristische commerciële activiteiten en het in standhouden van en bemiddelings- en vakantieboekingscentrale.

Bemiddeling bij klachten

De bemiddeling gold ook bij klachten over accommodaties. Bijvoorbeeld voor een Duits gezin dat in 1965 in Aagtekerke een vakantiehuisje huurde dat vies was, niet in een rustige tuin, maar midden op een camping stond, geen gordijnen had, en waarbij het toilet voor de campinggasten tegen het huisje was gebouwd. Toen het gezin voortijdig wilde vertrekken, werd het gezinshoofd gedwongen de volledige huursom te betalen, anders mocht hij niet met zijn auto wegrijden.

VVV Zeeland

Raadpleeg de archiefinventaris van de Provinciale Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV Zeeland).

www.zeeuwsarchief.nl

Einde VVV’s in 2003 en 2006

De VVV Middelburg fuseerde in de jaren ’90 van de 20ste eeuw met de ANWB. In 1999 werd op landelijke niveau een schaalvergroting van VVV’s doorgevoerd. De VVV Middelburg zocht fusiepartners maar kreeg uiteindelijk geen steun kreeg van de gemeente Middelburg, waarna liquidatie volgde in 2003.

De provinciale VVV veranderde in 1996 naar Bureau voor Toerisme Zeeland (BTZ). Het BTZ werkte aan een goede samenwerking tussen de VVV’s op het gebied van promotie, en het uitbouwen van de taak van het kenniscentrum. Beide doelstellingen werden elders ondergebracht, waarna het BTZ in 2006 werd opgeheven.