Transcripties besluiten admiraliteitsbestuur

Resoluties aangaande

  • de pleiten van de kapiteinen Cuyper en Alteras geëmploieert in het leger van Maurits
  • Daniël van Goethem, koopman te Middelburg
  • Jan Boenaerdt, chirurgijn te Zierikzee

Deze resoluties zijn afkomstig uit de bronnenpublicatie Resolutiën van de Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit in Zeeland, 1584-1609.

Resoluties aangaande de pleiten van de kapiteinen Cuyper en Alteras geëmploieert in het leger van Maurits

Woensdag 3 maart 1599

1472. 15990303r03. R. Op ’t schryven van Zyne Excellencie van den Ien deser teneynde twee
pleyten elcke met twee gotelinghen toegherust ende met vyftich bootsghesellen ghemant na
den Rynstroom ghesonden souden worden, syn daertoe gheordonneert de capiteynen Cornelis
Marinussen Cuper ende Laurens Jacobssen Alteras die daerop beschreven syn om op saterdaghe
naestcomende hier te comen, ghelyck oock den equipaigemeester Cornelis Claessen hierop
ontboden is.

Zaterdag 6 maart 1599

1477. 15990306r03. R. Volghende de beschryvinghe van den Rade syn in ’t Collegie verschenen
de capiteynen Cornelis Marinussen Cuper ende Laurens Jacobssen Alteras, denwelcken is te kennen
de voorgaende resolutie om na ’t legher te trecken ende dienvolghens hunlieden belast elck te lichten
vyftich bootsghesellen boven hun out volck, uyt welcke nieuwe oft heurlieder out volck sy sullen
hebben te verkiesen de bequaemste om in ’t legher ghesonden te worden, sulcx nochtans dat Zyne
Excellencie wel ghedient worde ende heure oirlochschepen desniettemin wel beset ende bewaert
moghen blyven, ende is oock den commissaris Moen bevolen de lyste te maken van ’t voors. nieu
aen te nemen bootsvolck ende oock de monsterrollen te maken van het out volck der voorn. twee
capiteynen opdat zy voor heurlieder vertreck na ’t legher op maendaghe oft dynssendaghe betaelt
moghen worden, daertoe den capiteyn Cuper is bevolen met syn schip alhier voor ’t Hooft te comen
ligghen.

Zaterdag 6 maart 1599

1478. 15990306r04. R. Den equipaigemeester Cornelis Claessen is belast twee bequame
pleyten elck van ontrent XXX last te coopen ten overstaen van de raden Meyros ende Campe om ’t
bootsvolck van de voorn. capiteynen daermede overghevoert ende daerinne gheaccommodeert te
worden met last om deselve pleyten toe te rusten elck met twee gotelinghen mitsgaders te coopen
twee seylschuyten voor de voorn. capiteynen indien de ghemeene sake daeraf niet versien en zy.

1479. 15990306r05. R.O. Is ghedepescheert acte op den equipaigemeester Cornelis Claessen om
twee bequame pleyten te huyren ten meesten oirboir van den lande om by de capiteynen Cornelis
Marinussen Cuyper ende Laurens Jacobssen Alteras, met elck vyftich bootsghesellen daerop,
ghebruyckt te worden in ’s lants dienst volghende ’t schryven van Syne Excellencie ende dezelve
capiteynen te versiene elck van een seylschuyte die hy sal coopen indien de ghemeene sake gheene
en heeft. Ende was gheparapheert Meyros vidit.

Maandag 8 maart 1599

1481. 15990308r02. R. Ghehoort ’t rapport van de raden Meyros ende Campe op de difficulteyt
ghevallen in den coop van de twee pleyten, is den equipaigemeester Cornelis Claessen ghelast twee
pleyten te huyren tot het overvoeren van den nieuwen bootsvolcke der twee capiteynen Cuper ende
Alteras na ’t legher ende om ’tselve volck daerinne te accommoderen.

Maandag 6 mei 1602

500. 16020506r01. R. De raetsheeren Jacobi ende Zuytlandt syn gheauthoriseert om ten overstaen
van de equipaigemeesters Reyghersberch ende Cornelis Claessen te comen in communicatie
mette capiteynen Laurens Jacobssen Alteras ende Cornelis Marinuszoon Cuyper over heurlieder
ghepretendeerde beschadicheden in den jare 1599 gheleden in ’t legher voor Bommel ende in den
omligghenden quartieren ende daerop met henlieden op ’t naeste te accorderen, is ’t doenlick, op ’t
welbehaghen van den Rade.

Resoluties aangaande Daniël van Goethem, koopman te Middelburg

Dinsdag 23 maart 1599

1511. 15990323r05. R.O. Opte requeste van Daniël van Goethem, coopman alhier, versoeckende
syne inghecomene goeden op Spaengiën ghedestineert na Berghen in Noorweghen te moghen
voeren, is ghegheven ghelycke apostille als d’andere cooplieden hiervore.

Zaterdag 16 december 1600

2683. 16001216r02. R. Opte requeste van Daniël van Goethem, coopman alhier, versoeckende
de lichtinghe synder goederen by den cerchers aengheslaghen, is hem sulcx toeghelaten, mits borghe
stellende ter somme van duysent guldens van dienaengaende ’t ghewysde van den Rade te voldoene.

Zaterdag 11 oktober 1603

1253. 16031011r03. R. Op de requeste van Daniël van Goethem, versoeckende restitutie van ’t
licent van vyf lasten lynsaet tot Amstelredam behoorlick gheclaert in den jare 1597 ende ghescheept
op Andwerpen in den schepe van Jan Oly, daeraf hy andermael ter Vere ’t recht van licent had
moeten betalen overmits het different alsdoen tusschen die van Hollant ende Zeelant gheresen, is
gheapostileert: ghesien ’t advis van den convoymeester Valerius wort den suppliant gheconsenteert
dat hem zal valideren aen andere goederen die hy ten contoire sal verclaren de somme van
tweëntwintich ponden ende thien schellinghen Vlaems over de licenten by hem tweemael betaelt
van het lynsaet hierinne vermelt, daernae de convoymeester die ’t aengaet hem sal hebben te
reguleren. Gheparapheert Jacobi vidit.

Zaterdag 18 oktober 1603

1266. 16031018r03. R. Op de requeste van Daniël van Goethem, coopman binnen deser stede,
versoeckende restitutie van ’t licent van seker partye huyden in twee schepen hem van Londen
ghesonden, waervan d’een schip gheladen met LXXV huyden tot Vlissinghen ende d’ander met XC
huyden alhier is aencomen ende by hem afghesonden nae Andwerpen, daeraf hy allegeert te veel
betaelt te hebben, oft dat hem de somme van 23 £ 17 s. 5 d. zouden moghen valideren aen andere
goederen die hy sal willen verclaren, is gheapostileert: ghesien de advisen van de convoymeesters
van Middelburch ende Vlissinghen, die van den Rade verstaen den suppliant gheen overbetalinghe
ghedaen te hebben ende daerom totte versochte restitutie niet gherechticht te zyne.

Zaterdag 30 april 1605

2065. 16050430r04. R. Op ’t vertooch van den generael Granier dat de porceleynen ende andere
goederen by Daniël van Goethem uyten naeme van Cornelis Snellynck, coopman tot Amstelredam,
ghereclameert in den pachuyse blyfven ligghende ende de boete daerinne hy is ghecondempneert
noch onbetaelt is, versoeckende daerinne versien te worden, is gheordonneert dat indien binnen
veerthien daghen naestcomende de voors. goederen niet en worden ghelicht datter zoveel van de
voors. goederen vercocht sal worden als de boete van veertich ponden Vlaems mitsgaders ’t surplus
van den licenten met de pachuyshuijre ende ander oncosten daerinne partye is ghecondempneert
zullen bedraghen, daeraf den voorn. Goethem d’insinuatie zal ghedaen worden.

Zaterdag 28 mei 1605

2084. 16050528r03. R. Op de requeste van Daniël van Goethem, coopman deser stede
Middelburch, versoeckende te moghen voeren nae Hamborch metten schepe van Jan Cornelissen
twee oude steenstucken van cleyner weerde mits betalende de rechten, is gheapostileert: den
suppliant wort gheconsenteert den uytvoer van de twee oude steenstucken hierinne vermelt, mits
betalende de behoorlicke rechten ende dat voor dese reyse zonder in consequentie ghetrocken te
worden. Gheparapheert als vore.

Resoluties aangaande Jan Boenaerdt, chirurgijn te Zierikzee

Donderdag 22 november 1590

2014. 15901122r03. R. Op de requeste van Jan Adriaensen Boonaert, chirurgyn tot Ziericzee,
versoeckende om redenen daerinne vermelt betalynghe van de curen by hem ghedaen aen diversche
bootsghesellen ende soldaten van de schepen van oorloghe nae inhouden van de specificatie
daermede gaen, is gheschreven aen den convoymeester Pauwels Cornelissen Hubert teneynde hy
metten zelven accordere tot minsten coste van den lande ende hem voorts betalen uyten pennynghen
zynes ontfancx, adverterende den Raedt daernae wat hy hierinne ghedaen zal hebben.

Donderdag 5 september 1591

2300. 15910905r01. R. Op de requeste van meester Jan Boenaert, chirurgyn tot Ziericzee,
versoeckende betalynghe van verscheyden curen by hem ghedaen aen diversche bootsghesellen
zynde in dienst van de ghemeene zaecke van de schepen van oorloghe varende van dezelve
stede na luyt van zyne specificatie ende bescheede daer annex, is nae voorgaende advis aen den
equippaigemeester aldaer gheapostileert aldus: hierop ghehoort den voorn. equippaigemeester,
wort denzelven gheauthoriseert om metten suppliant ter causen van de curen by hem aen den
ghequetsten bootsvolcke hierinne ghenoemt ghedaen ten besten coop moghelick te accorderen op
’t welbehaghen van den Rade. Ende was gheparapheert Planen vidit.

Donderdag 9 mei 1602

504. 16020509r01. R. Is gheordonneert dat het bootsvolck tot Ziericzee in ’s lants dienst
ghequetst oft ghewont synde aen gheen ander meesters oft chirurgyns en sal moghen gaen om
tot ’s lants cost ghecureert te worden dan by meester Jan Boenaert oft anderssints zo zy yemant
anders zouden willen ghebruycken dat ’tselve sal gheschieden tot heurlieder last, volghende den
brief desenaengaende aen den capiteyn Cornelis Marinussen Cuyper gheschreven.