Transcriptie verzoek om een voorschot

Transcriptie van een verzoek voor een voorschot op zijn uitkering door Hans Fraem. De aanvraag werd 25 juni 1603 door de Raad van de Admiraliteit in Zeeland behandeld.

Transcriptie: Jan-Willem Besuijen

Zeeuws Archief, Archief Rekenkamer C, acquitten bij C6360, 1e grossa 6e summa, f. 1165r.
Een scan van de brief bevindt zich in de Gids ‘Admiraliteit in Zeeland’: Pensioenen aan verminkten V

[f.1165r]

Edele eerenfeste Moghende hooghgeleerde heeren
myne heeren die Ghecommitteerde Raden
ter Admiraliteyt in Zeelandt

Suppliërende verthoont in alder oidmoet ende onderdanighe
reverentie Hans Fraam van Hamburgh hoe dat hy voor
de stadt Bommel dienende op den schepe van oorlooghe
van den capiteyn Cuyper afvarende van Ziericxee is affgeschoten
zyn slinckerbeen zoo tselve dadelyck blijct, in ’t regard van
welcken Hare Edelmoghenden belieft heeft den suppliant te vergunnen
een jaerlicx tractement van zes ponden grooten, Harer Edelmoghenden
(hoewel hij hem daerop niet onthouden can) hertgrondelyck
bedanckende, ’t is nu zulck Edelmoghende heeren dat
tot onderhoudt van alsulcke ende andere inhabele ende geleerde
persoonen by die van Hamburgh is voorsien van zeker
provisie van een mannenhuus die in ’tzelve alle daghen
huns levens worden onderhouden, mids innebrynghende
de somme van tweehondert guldenen eens, te
betaelen d’een helft ghereet ende d’ander helft op
paymenten, in d’welcke onder de voors. conditiën de
suppliant is angenomen mids by hem alvooren de hondert
guldenen contant furnierende, daertoe hy gheenen
anderen middel en weet dan hem an Hare Edelmoghenden
te keeren omme op ’t voors. syn tractement zoo-
vele by anticipatie geavancheert te worden al twee
jaeren zyns onderhouts syn bedragende, danoff een
jaer verschijnen zal Chrismisse eerstcommende,
verhopende de reste uut goede luyden burse te verwerfven,
d’welck doende, zal Hare Edelmoghenden een werck van
barmherticheyt ende den supliant een bysondere weldaet bewysen
ende Hare Edelmoghenden niet eer lastichvallen dan dat
dezelve zullen verschenen ende betaelt wesen.

Welcke twelff ponden Vlaems my onderschreven zyn
betaelt ten comptoire van den heer tresorier-
generael van Zeelandt s.m. over twee jaeren tractements
verschenen den lasten decembris 1603 ende den lesten decembris 1604.
Oorconde dese geteeckent den XXVen junii 1603.

Hans Fraem
von Hamborg

In de marge: 12 £ Vlaems

In de marge: De weduwe van den heere tresorier
Valcke wort by dese gheordonneert
den suppliant te betalen de somme
van twaelf ponden grooten Vlaems
die hem by advancemente worden
toeghelecht over twee jaren zynes
tractements
hierinne vermelt,
welcke somme
mits overbrenghende
dese ende behoorlycke
quitancie zal haer
passeren in uytgheven
daer ’t behoort. Ghedaen
in ’t Collegie van der
Admiraliteyt tot
Middelburch den
25en junii 1603.

C. van Cleyburch
A. Oillarts
D. Jacobi

By bevele van de
voorn. raede in
absentie van den secretaris.
E.e.

Adriaen van Deynse

Registrata folio XCVI