Transcriptie ontvangstbewijs Daniel van Goethem

Transcriptie van het ontvangstbewijs van de uitkering van Hans Fraem, getekend door Daniël van Goethem op 3 april 1603.

Zeeuws Archief, Archief Rekenkamer C, acquitten bij C6360, 1e grossa 6e summa, f. 1168.
Een scan van de brief bevindt zich in de Gids ‘Admiraliteit in Zeeland’: Pensioenen aan verminkten V

[f.1168r]

Ic ondergeschreven vanwegen Hans Fraem
van Hamburch, verminct, bekenne van den
heer tresorier Valcke ontfangen te
hebben de somme van ses ponden Vlaems
over een jaer pensioens, denselven
vervallen den lesten decembris 1602,
welcke penningen ick denselven over-
gemaect hebbe. Des t’oirconde desen
geteyckent opten IIIen aprilis 1603.

6 £

Daniël van Goetthem