Transcriptie nieuw verzoek voorschot

Transcriptie van een nieuw verzoek om een voorschot op de uitkering van Hans Fraem, ingediend door zijn echtgenote. De aanvraag werd 16 augustus 1606 door de Raad van de Admiraliteit in Zeeland behandeld.

Transcriptie: Jan-Willem Besuijen

Zeeuws Archief, Archief Rekenkamer C, acquitten bij C6390, 1e grossa 6e summa, f. 845.
Een scan van de brief bevindt zich in de Gids ‘Admiraliteit in Zeeland’: Pensioenen aan verminkten IV

[f.845r]

Edele vrome voorsienighe heeren
myn heeren de Ghecommitteerde
Raden ter Admiraliteyt in Zeelant

Verthoont in alder oitmoet de bedroeffde ende desolate
huysvrouwe van Hans Fraem van Hamburch, woonende jegenwoordich
metten voorn. haeren man tot Lubeeck in Oostlant, zynde belast met
vier ommondige kinderen ende geenen anderen middel hebbende dan ses
ponden grooten Vlaems tsjaers die Uwer Edelen den voors. haeren man in ’t regrard
van zyn verlies van zyn een been in tslants dienst hebben toegevoucht,
deselve daervan seer hoochlycken bedanckende, maer alsoo de suppliante
alle jaere omme de voors. 6 ponden te ontfangen sich moet herwaerts-
over transporteren, tot groote excessive costen, ende dat jegenwoordelyck
eerst den lesten decembris toecomende ’t jaer van ’t voors. tractement
compt te vervallen, soo is des suppliantes oitmoedich versouck dat Uwer Edelen
uuyt sonderlinge gratie ende commiseratie gelieve te verleenen
ordonnantie van ’t jaer tractements te verschynen den lesten decembris toecomende
mitsgaders voor een jaer avancements ende sulcx twee jaeren
teffens ende deselve alsoo voorts alle twee jaeren volgende
te laeten continueren soolange haer suppliants man in leven sal zyn
ende d’heer ontfanger-generael t’ordonneren hem daernaer
te reguleren teneynde de suppliant ontlast mach zyn van de jaerlycxse
reyse ende oncosten ende mette voors. penningen yet ter hant
mach trecken tot haerluyder onderhout, d’welck doende, etc.

In de marge: D’heer ontfangher-
generael Teellinck
wort gheordonneert
aen de suppliante te betalen
de somme van ses ponden
Vlaems tot voldoeninge
van het loopende jaer
traictements haers
mans, verschynende
den lesten decembris
toecomende, ’twelc
hem sal gheleden worden
in rekeninghe, overbrenghende
dese mette quitancie.
Ghedaen in ’t Collegie
van der Admiraliteyt tot
Middelburch den XVIen
augusti 1606.

J. Campe
D. Jacobi
J. Zuijtlandt

Ter ordonnantie van den
voorn. raden

Adriaen Nicolaï

Registrata folio IICXXXI

Geregistreert ter greffie van Myne Edelmogende
Heeren de Staten van Zeelant in Haer
Edelmogende ordonnantieboeck, geteyckent met letter A,
folio 91 verso. Actum in Middelburch den
16 augusti 1606.

J. van Rouberghen

Ontfangen bij mij ondergeschreven van den ont-
fanger-generael Teellinck in voldoeninge deser ordonnantie
de somme van ses ponden grooten Vlaems. Actum den XVIen augusti
1606.

Dit is merck [merkteken] van huysvrou van Hans Fram.