Transcriptie monsterrol kapitein Cuper

Transcriptie van de monsterrol van kapitein Cornelis Marinusz. Cuper. Op deze rol wordt Hans Fraem vermeld. De uitbetaling van de gages werd 19 oktober 1599 door de Raad van de Admiraliteit in Zeeland goedgekeurd.

Transcriptie: Jan-Willem Besuijen

Zeeuws Archief, Archief Rekenkamer C, acquitten bij C6320, 2e grossa 4e summa, f. 969r.
Een scan van de brief bevindt zich in de Gids ‘Admiraliteit in Zeeland’: Kapitein Marinus Cornelisz. Cuijper

[f.969r.]

Monsterrolle, affdanckinge ende volle betaelinge
gedaen aen de vyftich persoonen aengenomen
by capiteyn Cornelis Marinus Cuyper by ordonnantie
van den Raidt van der Admiraliteyt van
Zeelant van den VIen martii XCIX omme
geëmploieert te werden in ’t leger by
Zyne Excellencie van Nassau ende dat
over seven maenden gaigiën, te weeten
van den XIIen martii XCIX totten XIIen
octobris daeraen, waeraen gecort
werdt de maent gaige by hen op de
hant ontfangen, ende is dese betaelinge
gedaen tot Vlissingen den XIXen octobris
XCIX in ’t bywesen van de raetsheeren
mr. Jan Huyssen ende Zuytlant mitsghaders den
commissaris Moen ende den commys Jaecques van Nes.

3 quartiermeesters

Tomas Marinuszoon van Wolphersdyck, aengenomen
den XIIen martii ’99, affgedanct den XIIen octobris ’99,
syn seven maenden, heeft een maent ontfangen,
rest zes maenden tot 10 gulden ter maent. 10 £
In de marge: Aen eijghen handen
dese ende naerghetoghen
partiën behalven daer
anders geappostilleert
staet.

Ocker Imanszoon van Ziericzee als vooren. 10 £

Cornelis Stoffelszoon van Mechelen idem. 10 £

Chirurgijn

Pieter Jacobszoon van Haterslyeff, aengenomen
den XIIen martii ’99, affgedanct den XIIIIen mey ’99,
syn twee maenden, heeft een maent ontfangen,
rest een maent, ende voldaen is: 2 £ 13 s. 4 g.
In de marge: Alzoo hy in den tweeden
maent is wechghegaen
werdt desen maendt
gheroyeert als
voor de koste by
ordonnantie op den [tresorier]
ontfanghen hebbende.
?
[f.969v.]

Geappoincteerde

Jan Diricxzoon Eeuwyck, in de plaetse gestelt
pro acte den XXen mey ’99 totten XIIen octobris ’99,
syn vier ¾ maenden, ontfangt 3 £ ter maent ten
comptoire van de heere tresorier Valcke. Pro memorie

Bottelgier

Anthonis Adriaenszoon van Vlissingen, ouden dienaer,
gedient seven maenden heeft een maent
ontfangen, rest zes maenden tot 10 gulden. 10 £

Cock

Willem Janszoon van Middelburch als vooren. 10 £

Officiers tot 8 gulden ter maent

Arnoudt Bartholomeuszoon van Caperycke,
ouden dienaer, rest zes maenden tot 8 gulden. 8 £

Pieter Stoffelszoon van Caperycke idem. 8 £

Jan Lievenszoon van Ziericzee als vooren. 8 £
In de marge: Aen zyne huysvrouwe
Lynken Cornelis

Adriaen Hendricxzoon van De Langestraet. 8 £

Dirick Goossenszoon van Amsterdam, aen-
genomen als vooren, verloopen den XXVIen
junii ’99, syn drie ¼ maenden, heeft een maent
ontfangen, rest twee ¼ maenden, is 3 £,
compt over d’een helft voor de crediteurs. 30 s.
In de marge: Creditoribus
?
[f.970r.]

Officiers van 8 gulden

Cornelis Adriaenszoon van Harderwyck, in de
plaetse aengenomen den XXIXen junii ’99,
affgedanct den XIIen octobris, syn drie ½
maenden, ende voldaen 4 £ 13 s. 4 g.

Michiel Isebrantszoon van Hoorn, ouden di[e]naer,
heeft een maent ontfangen, rest zes
maenden. 8 £

Jan Pieterszoon van Alckmaer als vooren. 8 £

Pieter Janszoon van Delff als vooren. 8 £
In de marge: Onder den commissaris
Moens midts zyn
absentie ghebleven in ’t legher by den commys van de artillerie
Verde es volghende dye verclaringhe van den cappiteyn.

Jacob Jacobszoon van Ziericzee, aengenomen als
vooren, verdroncken den Ven aprilis ’99, is
een maent die hy op de hant heeft ontfangen. Nyet

Aert Franszoon van Der Goes, in plaetse
aengenomen den VIIIen aprilis ’99, affgedanct
den XIIen octobris ’99, syn zes maenden. Is: 8 £

Bastiaen Bastiaenszoon van Dordrecht,
ouden dienaer, rest zes maenden. 8 £

Bartholomeeus Adriaenszoon van Antwerpen. 8 £

Jacob Jacobszoon van Renen als vooren. 8 £

Ryckaert Ryckertszoon van Ieveren,
aengenomen den XIIen martii ’99, affgedanct
?
[f.970v.]

Officiers tot 8 gulden

den VIIIen aprilis ’99, is een maent die hy
op de hant heeft ontfangen. Dus: nyet

Dingman Dingmanszoon van Ziericzee, in plaetse
aengenomen den Xen aprilis ’99, affgedanct
den XIIen octobris ’99, syn zes maenden
tot 6 gulden ter maent. 6 £

Harman Wernert uuyt Sticht van Münster,
ouden dienaer, rest zes maenden. 8 £

Pieter Marcxen van Wesel als vooren. 8 £

Adriaen Heymans van Hulst als vooren. 8 £
In de marge: Aen Lieven
Kaerdemans zyn
zwagher

Geerloff de Cock van Hulst idem. 8 £

Jacob Pieterszoon van Hardoor idem. 8 £

Gerardt Janszoon van Amsterdam. 8 £
In de marge: Aen Willem de Clerck,
wonende ter, Vere by
laste

Pieter Claeszoon van Middelburch, is als
schelm met een maent gaige van de
heer verloopen. Dus: nyet

Jan Gilliszoon van Antwerpen, in plaetse
aengenomen den XVIIen martii ’99, affgedanct
den XIIen octobris, syn zes ¾ maenden,
ende voldaen 9 £.
?
[f.971r.]

Officiers tot 8 gulden

Frans Lievenszoon van Thuven, ouden dienaer,
rest zes maenden. 8 £

Mathys Claeszoon van Sint Martensdyck idem. 8 £

Coryn Rochuszoon van Sint Martensdyck idem. 8 £

Adriaen Heindricxzoon van Breda idem. 8 £

Hellebrant Evertszoon uuyt Vrieslant idem. 8 £

Jan Pauwelszoon van Antwerpen idem. 8 £

Joos Jooszoon van Gent idem. 8 £

Joos Harmanszoon van Delff idem. 8 £

Pieter Arentszoon van Rotterdam, aenge-
nomen den XIIen martii ’99, affgedanct den
XIIen julii ’99 syn vier maenden, heeft een
maent op de hant ontfangen, rest drie
maenden. Is: 4 £
In de marge: Aen Bartholomeus
Adszoon ende by bekende
schult

Heindrick Corneliszoon van Hellemont in de
plaetse aengenomen den Ien augusti ’99 aff-
gedanct den XIIen octobris ’99 syn twee ¼
maenden tot 6 gulden ter maent. 2 £ 6 s.

Danckert Janszoon Block van Ziericzee, aenge-
?
[f.971v.]

Officiers van 8 gulden

nomen den XIIen martii XCIX, schiemansmaet
gemaect op ’t craveel den XXVIIIen julii ’99,
syn vier ½ maenden, heeft een maent ontfangen,
res[t] drie maenden, ende voldaen 4 £ 13 s. 4 g.

Gillis Wouterszoon van Enhoven, in plaetse
aengenomen den XXIXen julii ’99, affgedanct
den XIIen octobris ’99, syn twee ½ maenden. 3 £ 6 s. 8 g.

Pieter Adriaenszoon van Vlissingen, ouden dienaer,
heeft een maent ontfangen, rest zes maenden. 8 £

Jan Aelbrechtszoon van Steleberch idem. 8 £

Thomas Corneliszoon van Der Vere idem. 8 £

Claes Janszoon van Antwerpen idem. 8 £

Gerrit Corte van Cuelen idem. 8 £
In de marge: Aen Willem de
Clerck ter Vere
pro pasport

Pauwels Diricxzoon van Groeningen,
aengenomen als vooren, affgedanct
den IIen junii XCIX, syn twee ¾ maenden,
heeft een maent ontfangen, rest een ¾
maenden, ende voldaen 2 £ 6 s. 8 g.
In de marge: Pro pasport

Lambrecht Janszoon van Rees, in de plaetse
aengenomen den IIIen junii ’99, affgedanct
den XIIen octobris ’99, syn vier ¼ maenden. 5 £ 13 s. 4 g.
?
[f.972r.]

Officiers van 8 gulden

Willem Willemszoon van Haeften, ouden dienaer,
heeft een maent ontfangen rest zes maenden. 8 £

Jan Pieterszoon van Maestricht idem. 8 £

Hans Pieterszoon van Antwerpen, ouden dienaer,
is gestorven den VIIIen octobris ’99, syn
zes ¾ maenden, heeft een maent ontfangen,
rest vyff ¾ maenden. 7 £ 13 s. 4 g.
In de marge: Aen Magdaleene
Pieters zijn zuster

Maerten Daniëlszoon van Dort, ouden dienaer,
rest zes maenden. 8 £

Lucas Pauwelszoon van Breda idem. 8 £

Adriaen Thomaszoon van Breda idem. 8 £

Hendrick Wolpherszoon van Rye is verloopen
den XVIIen aprilis ’99 met een maent gaige
van den heer op de hant. Nyet

Heindrick Vroem van Otsoho by Hamburch,
aengenomen in plaetse den XXen aprilis,
affgedanct den XIIen octobris ’99, syn vyff ¾
maenden, ende voldaen 7 £ 13 s. 4 g.
In de marge: Aen den cappiteyn van
hem te gheven
ende absent midts
gheschoten in ’t been,
legghende tot Ziericzee.

Jongen

Jan Janszoon van Vlissingen, ouden dienaer,
heeft een maent ontfangen, rest zes
maenden tot 4 gulden. 4 £

50 personen

somma 392 £ 15 s.

Wy onderschreven raden ter Admiraliteyt in Zeelant verclaren

[f.972v.]

by dese dat wy de vyftich persoonen in ’t legher ghedient
hebbende onder den capiteyn Cornelis Marinussen Cuper
by authorisatie van den Rade afghedanct ende opbetaelt hebben,
derwelcker betalinghe na uytwysen deser monsterrolle is
bedraghende ter somme van dryhonderttweëntneghentich ponden ende
vyfthien schellinghen Vlaems. T’orconden dese by ons gheteyckent
neffens den commissaris Moen tot Vlissinghen den XIXen octobris
1599.

Johan Huyssen
J. Zuijtlandt

By my als commissaris
J. Moen