Transcriptie chirurgijnsrekening Jan Boenaerdt

Transcriptie (deels) van de chirurgijnsrekening van Jan Boenaerdt uit Zierikzee. Op deze rekening wordt Hans Fraem vermeld. De rekening werd 22 februari 1600 door de Raad van de Admiraliteit in Zeeland goedgekeurd.

Zeeuws Archief, Archief Rekenkamer C, acquitten bij C6330, 2e grossa 17e summa, f. 1651r.
Een scan van de brief bevindt zich in de Gids ‘Admiraliteit in Zeeland’: Chirurgijnskosten III

[f.1651r]

Aen myne Mogende heren myne heren de Ghecommitteer-
de Raden van de Staten ’s lants ende graeflyckheyt van Zelant

Verthoont ootmoedelycke met behoorlycke reverentie ende eerbie-
dinghe Uwe Edele onderdanighe ende seer dienstwillighe dienaer
meester Jan Boenaerdt, ghesworen chirurghyn der stede Ziericzee, hoe dat
hy suppliant in den jare ’98 ende ’99 lestleden ghenesen ende ghecu-
reerdt heeft diversche personen van den oorlochschepen van den
capeteynen Tonis Bartelmeusche Verhelle ende capeteyn
Cornelis Marinisse Cuyper van vele ende menichfuldighe
onghelucken ende quetsuren by denselfden patiënten ghecreghen
in den voornoemden schipsdienst ende binnen schipsboort,
welcke den suppliant al ’tsame tot synen coste met grote
moeyte ende arbeyt volcomelyck ghenesen heeft, blykende
by de medegaende attestatie ghetekent by de hant van de
voor[s]. twee capeteynen ende oock by de patiënten selfs,
alsoo selfde by wete ende consente van den equipaigemeester
wel bekent es alsoo den suppliant in alsulcke ende ghelycke
saecken hem altoos ghewillich heeft laten vinden sooveel
hem Godt verleent heeft nopende syne conste in faeyt van
chirurghie ten dienste van Uw Edelen ende de ghemene sake,
ghelyck hy willich ende bereyt is te continueren tot allen
tyden als Uwe Edelen hem sullen believen te inploïeren,
soo keert hem den suppliant tot Uw Edelen, ootmoedelyck
biddende deselve gelieve de gheannecxeerde spetificatie
ende declaratie van den suppliant van sine verdiende arbeyts-
loon ende oncosten te visiteren, dewelcke hy op ’t alder-
minste ghestelt heeft ende hem te verlenen ordonantie
van betalinghe op alsulcken rentmeester als Uwe Edelen
believen sal te verordoneren.

In de marge: Die Raden van der
Admiraliteyt in
Zeelant, ghesien de
declaratie deser curen
mette bewysen daer
byghevoucht, hebben
den suppliant toegheleeght
over deselve ghedane
curen de somme van
dryendertich ponden
grooten Vlaems, ordonnerende
d’heer tresorier Valcke
aen den voorn. suppliant
deselve somme te
betalen die hem mits overbrenghende dese
mette quitancie daer-
toe dienende sal
gheleden worden in
rekenynghe. Ghedaen
in ’t Collegie van der voorn.
Admiraliteyt tot
Middelburch vergadert
den IIen februarii
1600.

Johan Huijssen
Meyros
D. Jacobi

Ter ordonnantie van den voorn. raden

Adriaen Nicolaï

Registrata folio CLVI

[f.1652r]

Ontfanghen by my onderschreven uut handen d’heer
tresourier Valcke de somme van dryeëndedartich
ponden Vlaems dat by ordonnantie van d’heeren Ghecom-
mitteerde Raeden ter Admiraeliteyt van Zeelandt my
by haer vergonnen ter cause van sekere cueren
by my gedaen aen gequest bootsvolck. In kennisse
der waerheyt hebbe ick dese met myne ghewoon-
lycke signatuere onderteyckent up den XXIIen
februari sesthyenhondert.

Jan Boenaerdt

[…]

[f.1654r]

D’ecxtensie van seker quetsuren by my meester Jan Boenaerdt
ghecureerdt aen seker bootsghesellen gequest voor den viant
alsoock binnen schipswerck dienende op capeteyn
Cornelis Marinissen Cuijper sedert jaer 1598.

[…]

Noch onder handen ghecreghen enen Hans Vroom, dienende
op capeteyn Kuijper, gheschoten voor de stadt van Bommel
van een groot stucke gheschuts sijn slinckerbeen af
in ’t midden van de kyt daer ick over ghevaceert
hebbe mett grote moeyte ende cost van den 30 meye
totten 20 november.

Bekenne ick Hans Froem
midt eigener handt

[…]

[f.1655v]
Rekeninghe ende bewys van de ghequetste bootsghe-
sellen op capete[y]n Kuyper van den 22 julius
anno 1598 totten 20 november anno 1599

[…]

Noch een Hans Vroom daer ick aen ve®diendt
hebbe op ’t minste 9 £.

[…]

Somma tot alles 35 £ 13 s. 4 g.