Transcriptie brief chirurgijn Halez

Transcriptie van de chirurgijnsrekening van François Halez m.b.t. het beleg van Zaltbommel. De rekening werd 4 juni 1599 door de Raad van de Admiraliteit in Zeeland behandeld.

Transcriptie: Jan-Willem Besuijen

Zeeuws Archief, Archief Rekenkamer C, acquitten bij C6320, 2e grossa 19e summa, f. 845.
Een scan van de brief bevindt zich in de Gids ‘Admiraliteit in Zeeland’: Acquitten

[f.1497r]

Aen myne heeren de Gecommitteerde
Raiden der Heeren Staten van Zeelant

Verthoont met alder reverencie Franchois Halez,
medecyn chirurgyn, hoe dat hy suppliant volgende
’t bevel van Uwe Edelen bereet is hem te vervoughen naer
Bommel om aldaer te cureren de gequetste soldaten
van den regimente van Zeelant ende andere des noot zynde,
maer alsoo hem daertoe extraordinarie ende by voorraidt
van noode is een goede quantiteyt van diversche ende besondere
droghen ende medecijnen, daeraff hy jegewoirdelyck nyet
wel versien en is ende die hem lastich souden vallen
op synen cost te coopen als die ten minsten wel
bedragen souden vyftich ponden Vlaems, soe bidt hy
oytmoedelyck dat Uwe Edelen gelieven wille hem dairinne te
assisteren met een ordonnancie van de voirs. oft gelycke
somme op den heer tresorier-generael Valcke, gemerckt
dat gelyck hy by Uwe Edelen expresselyck sal overgesonden syn
een yegelyck jae d’andere particuliere chirurgyns selver
hun addresseren sullen aen hem suppliant om syne hulpe
ende assistencie te hebben van ’tgene daeraff sy onversien
sullen wesen ende oyck temeer opdat hy met
alle volcommen nootsakelyckheyt syne conste sonder omsien
tot loff ende contentement van Uwe Edele mach uuytvoeren
etc.

In de marge: Die van der Admiraliteyt
hebben den suppliant toegheleegt
de somme van vyfentwintich ponden
grooten Vlaems om hem daermede
te versiene van de medicamenten hem
noodich tot het cureren van de soldaten,
ordonnerende d’heer
tresorier Valcke aen den
voors. suppliant deselve
somme te betalen onder
behoorlick recepisse.
Ghedaen tot Middelburch
den IIIIen junii 1599.

C.F Wittessen
Eustaes Adriaenssen Polanen
J. Zuijtlandt

Ter ordonnantie van den voorn. raden

Adriaen Nicolaï

Registrata folio CVI

Welcke voors. somme van
vyffentwintich ponden
grooten Vlems by my onderschreven
ontfangen is uuyt handen
van den heer tresorier Valcke.
Actum den IIIIe junii ’99.

François Halez

[f.1498v]

Requeste voor
meester Franchois Halez,
medecyn chirurgyn der
heeren Staten van Zeelant

Gepresenteert 4 junii 1599