Transcriptie aanvraag uitkering

Transcriptie van de aanvraag voor een uitkering door Hans Fraem. De aanvraag werd 3 juni 1600 goedgekeurd door de Raad van de Admiraliteit in Zeeland.

Trancriptie: Jan-Willem Besuijen

Zeeuws Archief, Rekenkamer C, acquitten bij C6340, 7e summa, f.842-843r
Een scan van de brief bevindt zich in de Gids ‘Admiraliteit in Zeeland’: Pensioenen aan verminkten VI

[f.842r]

Copie

Edele wyse seer voorsienighe discrete
heeren myn heeren Raden van der Admiraliteyt
in Zeelant

Gheeft met alder ootmoet te kennen Hans Fraem van
Hamborch, Uwer Edele ootmoedighen dienaer, hoe dat hy suppliant,
als adelborst den tyt van dry jaren onder de compaignie
van Syne Ghenade van Hohenlo ghedient hebbende, ontrent
Paesschen 1599 met goetwillich pasport daervan
ghescheyden synde, hemselven heeft begheven in dienste van Uwer
Edele te water onder capiteyn Cuper, varende van Ziericzee,
diewelcke, op de invasie van den viant in Bommelerweert
ghelast synde te trecken na de stadt Bommel, heeft hem
suppliant ghecommandeert met hem te trecken, alwaer hy
suppliant, wesende op ’t bolwerck voor de Boschpoorte,
’s woonsdaechs voor Pincxteren ’99 es ghebeurt dat by
ghevalle eenighe soldaten van Zyne Excellencie van Nassau
(daer present wesende) gherecommandeert waren om aldaer
te wercken (mits ’t apparent groot peryckel) hem
wanwillich thoonden, deselve Syne Excellencie hem suppliant
met eenighe bootsghesellen ghelast heeft aerdewerck aen
’tselve bolwerck te cruyen ende dat hy suppliant, daerover
besich wesende, tot synen grooten onghelucke ende verdriete
syn slinckerbeen met een grof stuck van den vyant
afgheschoten es, met welcke quetsuere hy terstont
gheschict es gheworden na Ziericzee, alwaer hem met
grooter pynen ende smerte ’tselve been totte knie toe
afgheset es gheworden, van welcke smerte hij suppliant
langhe sieck gheleghen heeft, soo binnen den gasthuyse aldaer
als daerbuyten, in grooter jammer ende weedom tot ontrent

[f.842v]

Kersmisse toe ende also hy suppliant alsdoen meende de
smerte al ghenesen te syn ende ’tselve been bequamelick
noch by middele van een stilte te ghebruycken, soo is ’t ghebeurt
dat de wonde (overmits deselve in ’t eerste niet wel
toegheschroyt es gheweest) weder opengheborsten es gheworden
ende dat de smerte weder hem soo ghetreft heeft dat hy
tot noch toe niet en heeft konnen buyten den huyse comen,
ghelyck hy alnoch niet wel en can dan met groote pyne
ende weedom den hoochsten noot hem daertoe dringhende
ende porrende, ende ghemerckt dat hy suppliant, wesende noch
in ’t beste van syn leven, by hetselve ongheluck syn leven
lanck bedorven synde, gheschapen es met groote smerte, pyne,
armoede ende verdriet de reste van syn leven te eyndighen,
temeer dat hy (als hemselven in syn jonghen tyt met
coophandel gheneert hebbende) egheen ambocht gheleert heeft,
noch en can, ende nu egheen middel heeft om by leven oft
yet ter hande te trecken waer hy soude moghen syn wyf
ende cleyne kinderkens vorenstaen. Soo keert hy suppliant
hemselven tot Uwer Edele goedertieren discretie, ootmoedelick
biddende dat deselve mette ooghen der barmherticheyt
ende medelyden, innesiende syn groot ongheluck, onlydelicke
smerten ende pynen, hem bejeghent in ’s lants swaer peryckel
ten bywesen ende ghebiede van Syne Excellencie (naer Haere
ghewoonlicke goedertierenheyt tot noch toe bewesen aen den
ghequetsten bootsghesellen), sullen ghelieven hem suppliant toe te
voughen alsulcken redelicken jaerlicschen alimentatie syn
leven lanck gheduerende als Uwer Edele goede discretie ten
aensiene van synen soberen staet sal redelick vinden, inne
te gane van Kersmisse lestleden, tsedert welcke tyt hy
suppliant (sonder Uwer Edele subsidie troosteloos ende bedroeft
gheseten hebbende) in groote schult ende achterwesen

[f.843r]

gheïnvolveert ende gherocht es, ende sal Uwer Edelen,
’tselve doende, een werck van goeder charitaten doen, hem
suppliant grootelick verobligeren ende allen anderen t’synen
exemple bevlytighen hem in tyde van noode goetwillichlicken
te hasarderen ten dienste van den lande.

D’appostillen op de marge ghestelt.

Sy ghestelt in handen van den capiteyn Cornelis
Marinussen Cuyper om den Raet van den inhouden deses
te onderrichten. Ghedaen in ’t Collegie van der Admiraliteyt
tot Middelburch den IIIen junii 1600. Was gheparapheert
Jacobi vidit. Onder stont: my present ende gheteeckent

Adriaen Nicolaï.

Die van der Admiraliteyt, hierop ghesien d’antwoorde
van den capiteyn Cornelis Marinussen Cuyper, hebben den suppliant
tot syn onderhout toegheleegt de somme van ses ponden Vlaems
tsjaers als andere vermincte syn ghenietende, ingaende
metten eersten januarii lestleden, ordonnerende d’heer
tresorier Valcke aen den voors. suppliant ’tselve traictement
te betalen onder behoorlicke quitancie. Ghedaen tot
Middelburch den Xen junii anno duysent ende seshondert.
Onderteeckent Jacobi, J. Zuytlant, J. Buys. Onder
stont: ter ordonnantie van den voorn. Raden. Ende
gheteeckent Adriaen Nicolaï.

Registrata folio CLXXVI

Ghecollationneert teghen d’originale
requeste ende d’appostillen daerop ghegheven,
is dese copie bevonden daermede te accorderen,
by my

Adriaen Nicolaï