Luctor et Emergo voor Lochem - Bijlage III

Bijlage III: transcriptie brief Staten-Generaal

Edele, Erentfeste [44], Hoochgeleerde, Vrome, seer
Voorsienige heeren ende goede vrunden. Wij hebben met
groot leetwesen uuijte remonstrantie [45] aen ons gepresenteert
bij de gedeputeerde der stede Lochum, gelijck mede bij de brieven
aen ons gescreven bij den magistraet der stadt Zutphen, Raden des
Fürstendombs Gelre ende Graeffschaps Zutphen mits-
gaders van Zijne Excellentie [46], verstaen den jammerlijcken brant
gevallen ende geschiet in de voorseijde stede van Lochum tusschen
den donderdach ende vrijdach voer Paesschen laestleden, den-
welcken soo toegenomen heeft in den tijt van twee uren dat
in ’t geheele steden maer twee huijsen zijn staende gebleven,
waerdoer en [47] die borgeren [48] nijet alleene hare huijsen maer
daerbeneffens noch alle hare mueble goederen [49] verloren hebben
ende bedorven [50] zijn. Alsoo dat wij daerover met compassie
ende mitlijden bewogen nijet en hebben kunnen laten Uwer Edele
vrientlijck ende serieuselijck te versoecken ende recommanderen [51]
dat deselve in consideratie van ’t voorseijde groot ongeluck maer
voornementlijck dat den magistraet ende goede borgeren
van Lochum in de voorleden orloge hun altijts wel ende
getrouwelijck ten dienste van de Generaliteijt [52] gedragen ende
twee belegeringen met groot perijckel uuijtgestaen hebben,
willen gelieven die gedeputeerde van deselve stede
favorabelijck toe te staen ende te accorderen [53] in de provincie
van Zeelandt, steden ende vlecken [54] van deselve eene bede ofte
collecte, daermede de voorseijde borgeren eenichssints moegen
geholpen worden omme tot haren nootdruft wederom in soo-
veele te mogen tijmmeren daeronder zij mogen schuijlen. Daerane
sullen Uwer Edele doen een christelijck werck dat Godt die
Heere almachtich wederom sal loonen. Daerop ons verlatende,
biddende denselven goeden Godt Uwer Eersaeme, Edele,
Erentfeste, Hoochgeleerde, Vrome, seer Voorsienige heeren ende
goede vrunden te houden in Zijne heijlige bewaringe. Uuijten
Hage, den vien meije 1615. C. Birsman.

Uwer Edele goede vrunden

Die Staten-Generael der
Vereenichde Nederlanden

Ter ordonnantie van de-
zelve

C. Aerssens
1615