Dijkdoorbraak in 1682 in Westkapelle

De dijkdoorbraak van 1682 in Westkapelle uit het notulenboek van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Westkapelle.

Transcriptie

Den 24 januarii 1682

Is de vergaederingh bijeen geweest tot tijtstellinge van de binnenleede-
maetten en is daertoe beneevens den preses gestelt Lieven de Vrije en is die
op sijn tijt geschiet en soude het avontmael op sijn behoorlijcken tijt den
1 februarii gehouden sijn geweest, maer naerdien het den Almaghtighen nae
Sijne Reghtveerdige Heijligheijt en Heijlige Reghtveerdigheijt onse plaetse seer el-
lendigh en droevigh om onser sonden wille heeft gelieven te besoecken
met een extraordinaire groote en hooge vloet, waerdoor niet alleen het
waetter op veele plaetsen over den dijck met groote craght en ongeloo-
felijcke meenighte is overgelooppen, maer oock aen de zuijtzijde van den
dijck is doorgebroocken ende een groot gedeelte van den duijne was weghge-
spoelt, waerdoor een groote craght van waetter in het lant is geloopen
soodat alles soo ver men conde sien als een blancke zee stont ende bij
die occasie meenigh van menschen moesten arbeijden tot stoppinge van het
doorgelooppen gat des dijx en onse leedemaetten geduerigh soowel des
sabbaths als andere daegen genootsaeckt wierden te arbeijden. Soo is door
die confusie het avontmael voor veerthien daegen, naemelijck op den
15 februarii, uijtgestelt.

Hertaling

24 januari 1682

De kerkenraad heeft vergaderd over het vaststellen van een tijd voor de binnen-lidmaten en naast de predikant is daarvoor aangesteld Lieven de Vrije. Dit is volgens plan uitgevoerd. Het avondmaal zou op de gebruikelijke dag, op 1 februari, gevierd worden, ware het niet dat de Almachtige in Zijn rechtvaardige heiligheid en heilige rechtvaardigheid ons dorp, zeer ellendig en bedroefd, om onze zonden heeft bezocht met een buitengewone grote en hoge vloed, waardoor niet alleen met ongelooflijke kracht en hoeveelheid op veel plaatsen water over de dijk is gelopen, maar ook ten zuiden van de dijk een groot deel van de duinen is weggeslagen. Hierdoor heeft een grote massa water het land overspoeld, zodat er in de wijde omtrek alleen nog één grote watervlakte te zien is. Om het gat in de dijk te repareren moeten veel mensen – onze lidmaten het bijzonder – de hele week, óók op zondag, aan de slag. Door deze ontregeling is de avondmaalsviering voor twee weken uitgesteld en naar 15 februari verplaatst.

Tekst: Lou Huibregtsen

Notulenboek Hervormde Gemeente Westkapelle

/onderzoek-het-zelf/archief/