Voltooide transcripties

De werkgroep heeft tot nu toe vooral documenten getranscribeerd uit de archieven van het Zeeuws Archief.

Het Zeeuws Archief beheert onder andere de archieven van het voormalige gewest Zeeland en de steden Arnemuiden, Middelburg en Veere. Verder heeft de werkgroep archiefstukken getranscribeerd van de gemeentearchieven van Goes, Tholen en Vlissingen.

Voltooide transcripties inzien?

Voltooide transcripties kunt u inzien, afdrukken of downloaden. Hieronder vindt u een overzicht van onderwerpen.

Nadat u een onderwerp heeft geselecteerd en aangeklikt, bijvoorbeeld ‘Admiraliteit te Veere’, ziet u eerst de catalogus van dit onderwerp met daarin het overzicht van de getranscribeerde documenten. Maak daaruit uw keuze en klik op ‘lees verder’.

Ook kunt u ervoor kiezen direct naar het overzicht van alle transcripties te gaan in de PaiZ Galerie.

PaiZ Galerie

De transcripties van alle voltooide projecten van de werkgroep Paleografie in Zeeland zijn te raadplegen in de PaiZ Galerie

drive.google.com

Archief Stad Veere

Veere werd pas in de 14e eeuw een afzonderlijke heerlijkheid, en nog wat later, een stad met bijbehorende rechten. Het functioneren van de stedelijke instellingen heeft zijn neerslag gevonden in documenten van verschillende aard waarvan er relatief veel bewaard zijn gebleven. Een aantal daarvan is getranscribeerd.

Open ‘Archief Stad Veere’ in de PaiZ Gallerie

Vierschaar Veere

Verslagen van de zittingen van de vierschaar van 1470 tot 1811. Het spreken van recht in civiele aangelegenheden én in criminele zaken was in een plaats als Veere van oorsprong een bevoegdheid van de heer van Veere, maar met de vorming van een stadbestuur werd het in de praktijk een taak aan de stedelijke overheid. Leden van het college van burgemeesters en schepenen traden op als rechters terwijl de aanklachten werden ingebracht door de baljuw of de schout, die ook de strafeis formuleerde. De stad Veere bezat vanaf 1477 de hoge jurisdictie en was daarom bevoegd om ook personen te berechten die een halsmisdrijf hadden begaan.

Open ‘Vierschaar Veere’ in de PaiZ Gallerie

Familiearchief De Huybert

De belangrijkste representant van deze familie was Pieter de Huybert, die onder andere raadpensionaris van Zeeland is geweest. Hij leefde in de zeventiende eeuw, een belangrijke eeuw in onze geschiedenis, en zeker ook in de Zeeuwse. Door zijn functie participeerde hij feitelijk ook in het landsbestuur en nam hij bijvoorbeeld deel aan diplomatieke reizen.

Open ‘Familiearchief De Huybert’ in de PaiZ Gallerie

Admiraliteit te Veere

Onder de Bourgondische hertog Filips de Goede werden stappen gezet in de richting van één centrale instelling die moest toezien op de regeling van de zeezaken in de Nederlanden. Dit streven ligt aan de basis van het ontstaan van de Admiraliteit. Deze was van 1460 tot 1562 gevestigd in Veere. Van de betreffende Admiraliteit zijn documenten van zeer diverse aard bewaard gebleven. Raadpleeg daarvoor de catalogus.

Open ‘Admiraliteit te Veere’ in de PaiZ Galerie

Admiraliteit in Zeeland

De Republiek der Verenigde Nederlanden was een decentrale staat, samengesteld uit provincies met soeverein gezag. Als uiting van deze soevereiniteit claimden de zeegewesten een eigen Admiraliteit. Tot de taken van de Admiraliteit hoorden onder andere het bouwen en uitrusten van oorlogsschepen, het rechtspreken in zeezaken (zoals de beoordeling of kapingen door Zeeuwse schepen legitiem waren) en het laten veilen van buitgemaakte goederen en schepen. Met betrekking tot deze en andere onderwerpen zijn documenten bewaard en getranscribeerd. Raadpleeg daarvoor de catalogus.

Open ‘Admiraliteit in Zeeland’ in de PaiZ Galerie

Arnemuiden

Poorterboek deel I en diverse stukken uit het Groot Privilegeboek van de stad Arnemuiden. Raadpleeg de catalogus.

Open ‘Arnemuiden’ in de PaiZ Galerie

Diplomatieke reizen

Diplomatieke missie van Cornelis van der Mijle in 1609 naar Venetië met als uiteindelijke doelen het verkrijgen van erkenning als staat door de republiek Venetië en het aanknopen van diplomatieke betrekkingen.

Open ‘Diplomatieke reizen’ in PaiZ Galerie

Middelburgse Commercie Compagnie

De Middelburgse Commercie Compagnie (MCC), opgericht in 1720, was een particuliere handelsonderneming die zich onder meer bezighield met de trans-Atlantische slavenhandel. De bewaarde MCC-post naar en uit Suriname is volledig getranscribeerd. Raadpleeg daarvoor de catalogus.

Open ‘Middelburgse Commercie Compagnie’ in PaiZ Galerie

Bijzondere Middelburgers

1) Rekening van Cornelis Lenaerts(sen) van Veere betreffende de administratie van wijlen Adriaan Jacob Joossen, voormalig burgemeester van Middelburg, gedurende de periode oktober 1573 – mei 1578.
2) Diverse documenten van de hand van of in relatie tot Jacob Hendrik Schorer, Zeeuws politicus vóór tijdens en na de Franse tijd. Was de eerste gouverneur des konings van Zeeland.
3) Gedichtenbundel van Johan Boudaen Courten. Hij was een representant van de Zeeuwse bestuurlijke elite en lid van de Middelburgse Rederijkerskamer van 1668 tot 1699.

Open ‘Bijzondere Middelburgers’ in PaiZ Galerie

Ambachtsheerlijkheid Oud- en Nieuw-Vossemeer

Resoluties van de ambachtsheren van Vossemeer en Vrijberge (1500-1566).

Open ‘Ambachtsheerlijkheid Oud- en Nieuw-Vossemeer’ in PaiZ Galerie

Particuliere notulen Staten van Zeeland

Verslagen en aantekeningen van de vergaderingen van de Staten van Zeeland, opgemaakt door de gedeputeerden van Goes (1596, 1602, 1603 en verder – met onderbrekingen – tot 1667).

Open ‘Particuliere notulen Staten van Zeeland’ in PaiZ Galerie

6e Copulaatboek

Dit boek is onderdeel in een reeks van tien boeken met afschriften van documenten betreffende voorschriften en afspraken van bestuurlijke aard, samengesteld ten behoeve van het werk van de Rekenkamer van Zeeland.
Om haar functie als controleorgaan te kunnen uitoefenen diende de Rekenkamer te beschikken over naslagmateriaal zoals de teksten van relevante akten en resoluties. Het ’6e Copulaatboek’ bevat stukken betreffende aangelegenheden van de Admiraliteit, zowel uit de Bourgondisch-Habsburgse periode, toen de hoofdzetel van de Admiraliteit in Veere gevestigd was, als uit de periode dat Zeeland een soeverein gewest was binnen de Republiek der Nederlanden.

Open ’6e Copulaatboek’ in de PaiZ Galerie

Classis Walcheren

De classis Walcheren werd betrokken bij kerkelijke aangelegenheden in overzeese gebieden, onder andere in gebieden van de West-Indische Compagnie. De onderhavige stukken hebben daarop betrekking.

Open ‘Classis Walcheren’ in de PaiZ Galerie