Westkerke (Goes) (verdwenen)

Westkerke (Raaskerke), verdronken dorp ten westen van Oud-Sabbinge, Zuid-Beveland, provincie Zeeland.

Westkerke, Zuid-Beveland, Gemeente Goes.
Archiefdienst: Gemeentearchief Goes.

Van der Aa publiceerde over Westkerke:

Westkerke, voormalig dorp op het eiland Wolphaertsdijk, provincie Zeeland. Dit dorp werd met zijn ambacht in 1377 zoodanig bedolven dat er schaarsch 300 gemeten van overbleven. Eenige hooge gronden, van welke men, toestemming der Heeren, darink voor de selnering of zoutziederijen haalde, de bouwvallen der kerk, en inzonderheid die van het slot Muiden, welks toren zich nog 135 jaren staande hield, daar hij eerst 1512 instortte, leverde treurige gedenkteekenen van hetgeen er eenmaal gevonden werd. In 1509 en 1512 bezweek het overige van het dorp, dat sinds niet weder boven gekomen is, zijnde van het ambacht later weder eenige gronden ingedijkt welke tbans de Westkerke-polder uitmaken.