Terneuzen

Terneuzen, stad in Zeeuws-Vlaanderen, provincie Zeeland, in de gelijknamige gemeente Terneuzen.

Oudere vermeldingen:
Ter(-)Neuzen, 1340 Nose, 1545 Terneuse, 1570 Ternuesen, 1573 Noesen, 1679 Neusen, 1773 ter Neuze, 1903 Neuzen.

Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Terneuzen
Archiefdienst: Zeeuws Archief

Van der Aa publiceerde van Terneuzen:

De plattelandstad Neuzen, of volgens de oude oorkonden en thans nog in vele officiële stukken Ter-Neuzen,ligt vlak aan de schorren van den zuidelijken oever der Honte, ter plaatse, waar het Kanaal van Neuzen zich daarin ontlast.

De stad heeft, langs de wallen, met inbegrip der bastions, nagenoeg één uur in den omtrek. Er staan daar 245 huizen bewoond door 311 huisgezinnen en ruim 1120 zielen.

Kort na den Belgischen opstand zijn eenige veldwerken aangelegd en ten gevolge van dien opstand is bij Koninlijk besluit van den 17 Julij 1833, de bevestiging van Neuzen op nieuw bevolen. De werken daarvan zijn begonnen den 15 November van dat jaar, met het graven van het stads-haven-kanaal, en voortgezet tot de voltooijing op den 15 October 1839, hier onder niet gerekend de militaire gebouwen, die later achtervolgens werden volbouwd en gedeeltelijk nog daar gesteld worden. De werken van de vesting verdienen de opmerkzaamheid van allen, die eenige kennis van vestingbouwkunde hebben. Die het kleine, onaanzienlijke, plaatsje vroeger gekend heeft, zal zich verwonderen het thans te zien; de menigvuldige moerassen, die het voorheen omringden, zijn door frisch vlietende, diepe en met verbazend hooge wallen omringde grachten vervangen, hetwelk niet weinig tot de verbetering van den gezondsheidstoestand bijdraagt; de vermeerdering van bevolking, het gedurig aanbouwen van nieuwe huizen, en de algemeene bedrijvigheid, de ontzaggelijke werken, welke hier telkens werden aanbesteed, de menigte van arbeiders, die hier hun bestaan vonden en gedeeltelijk nog vinden, het daaruit voortvloeijende vertier voor de ingezetenen, de scheepvaart en het garnizoen doen deze vesting eene voorheen zelden gekende welvaart genieten.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 8, A.J. van der Aa, 1846

Terneuzen in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

/onderzoek-het-zelf/