Ritthem

Ritthem (Riethem, Reythem, Rittem), dorp, oude heerlijkheid en voormalige gemeente (1795-1966) op Walcheren, gemeente Vlissingen.

Ritthem, Walcheren, Gemeente Vlissingen.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Van der Aa publiceerde over Ritthem:

Het behoort onder de oudste dorpen van Zeeland. Oudtijds heette het Riethem of Rietheim, en onder dezen naam komt het ook op den ouden Blaffert der Utrechtsche Bisschoppen voor. Daar nu hem of heim in de taal onzer voorouders huis of woning beteekent, zoo denkt men, dat deze naam afkom is van de aloude gesteldheid des gronds in den omtrek, waar later dit dorp is ontstaan. Deze grond laag en moerassig geweest zijnde, was met riet en biezen begroeid. Dit gewas ging intusschen geenszins verloren; op geschikten tijd kwam men jaarlijks van elders herwaarts om het af te snijden, ten einde deze voorraad aan dijken, of tot daken van huizen en stallingen te gebruiken. Gedurende de tijd nu, wanneer men zich alzoo ter inzameling van dit rietgewas hier bevond, sloeg men eene woning op, meest uit het voorhande zijnde riet bestaande, in welke rietwoning men later hier voortdurend bleef, zoodra een gedeelte dezer rietlanden voor bearbeiding tot vruchtbaar land vatbaar was; van rietwoning dus Riethem of Rietheim, welke naam later in Ritthem is veranderd.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 9, A.J. van der Aa, 1846

Ritthem in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

www.zeeuwsarchief.nl