Rijnsburg

Rijnsburg is een voormalig gehucht en buitenplaats op Walcheren, gelegen in de gemeente Veere.

Rijnsburg, Walcheren, Gemeente Veere.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Van der Aa publiceerde over Rijnsburg:

Het is een zeer oud stuk goed; toebehoord hebbende aan de abdij van Rijnsburg in Holland bij Leyden, van waar het zijn naam ontleende en waaraan het met vele onderhoorige landen, benevens vrijdom van beden en lasten, ten tijde der Graven, geschonken was.

Na de Reformatie is het door de Staten als vrij allodiaal goed verkocht aan Jonkheer Alexander van Haultain. Nadien beeft er de Heer Isaäc Godin een schoon lusthuis met eenen vrij hoogen toren opgebouwd, en er fraaije plantaadjen aangelegd, welk een ander, door den volgenden bezitter, Mr. Willem van Citters, weder herbouwd, vergroot en aanmerkelijk veranderd is geworden.

Eindelijk wordt het sedert 1826 in eigendom bezeten, door den Heer Mr. J.G. HINLOPEN, Ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, Lid der eerste kamer van de Staten-Generaal, die het zeer verfraaid, uitgebreid en er tevens eene beduidende boerderij ingerigt beeft, zoodat het thans, met de daartoe behoorende bouw- en weilanden, onder Oost-Kappelle en Serooskerke gelegen, eene uitgestrektheid van ruim 75 bunders beeft verkregen en als eene der schoonste en grootste buitengoederen in Zeeland mag gerekend worden.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 9, A.J. van der Aa, 1846

Rijnsburg in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

www.zeeuwsarchief.nl