Noordgouwe

Noordgouwe, een van de jongste dorpen van Schouwen-Duiveland, onstond na inpoldering.

Noordgouwe, Schouwen-Duiveland, Gemeente Schouwen-Duiveland.
Archiefdienst: Zeeuws Archief

De eilanden Schouwen, Dreischor en Duiveland waren door de Gouwe van elkaar gescheiden. Omdat een deel van de Gouwe in de 14e eeuw door verzanding onbruikbaar was geworden, werd het noordelijke deel in 1374 ingepolderd. Dit gebeurde door de aanleg van twee dammen tussen Schouwen en Dreischor. Hierdoor ontstond de polder Noordgouwe en enige tijd later het gelijknamige dorp.

In het midden van de ring staat de Driekoningenkerk uit 1462.

Het klooster van de Kartuizers bevond zich aan de Kloosterweg en tussen 1902 en 1957 was ook het (streek)ziekenhuis in Noordgouwe gevestigd.

Van der Aa publiceerde over Noordgouwe:

Het dorp Noordgouwe ligt 1 uur N. van Zierikzee, 1 uur Z. Z. O. van Brouwershaven. Het voert zijnen naam naar een gedeelte van bet water de Gouwe, hetwelk Dreischor, dat voormaals een eiland op zich zelven was, van het Land van Schouwe afscheidde, en Noordgouwe werd genaamd, in tegenstelling van het andere gedeelte deszelfden waters, dat bij de stad Zierikzee, Schouwen en Duiveland van elkander scheidde, en den naam van Zuidgouwe droeg.

Het dorp is wel niet groot, maar van eene aangename gelegenheid; aangezien het land hier vol vruchtdragend en ander geboomte is, zoodat in den omtrek dezer heerlijkheid onderscheidene buitenplaatsen van meerder en minder aanzien, en dat wel in grooter getal, dan in alle overige deelen van Schouwen te zamen, gevonden worden.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 8, A.J. van der Aa, 1846

Noordgouwe in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

www.zeeuwsarchief.nl

Wapen

Wapen van Noordgouwe

Dit wapen geeft de geschiedenis van Noordgouwe weer. Het is niet duidelijk of het gaat om eenden of meerkoeten. Van de laatste wordt melding gemaakt in de officiële beschrijving uit 1817. De rennende hond is ontleend aan de familie De Hont, de eerste ambachtsheren van Noordgouwe. Van het wapen bestaan varianten met andere kleuren en zonder meerkoeten.