Maire (verdwenen)

Maire (die Maer, Ter Mare, Mara, Mare), verdronken dorp ten noordwesten van Rilland, ongeveer bij de huidige buurtschap Stationsbuurt, Zuid-Beveland, Gemeente Reimerswaal.

Maire, Zuid-Beveland, Gemeente Reimerswaal.
Archiefdienst: Gemeentearchief Reimerswaal.

Van der Aa publiceerde over Maire:

Maire of Meere, soms Moeren, ook Mare, vroeger Ter Meere, ook Mara genoemd, heerlijkheid op het eiland Zuid-Beveland.

De watervloeden die hier al vroeg van de zijde der Honte schade en onheil aanbragten, en naburige ambachten dreigden te vermeesteren, maakten, dat Hertog Albrecht van Beijeren, den 7 November 1375, met overleg zijner Raden, beval, dat deze parochie die van Rilland, in het maken der dijkaadje, moesten helpen en te baat komen, moetende de onwilligen daartoe bedwingen.

Zulke voorzorgen, hoe heilzaam ook, waren niet toereikende om, bij een meer en meer aanwassend vermogen van den stroom, zijne woede te beletten en herhaalde hooge vloeden te wederstaan; die van 5 November 1530, overdekte hier alles, dan men verloor den moed niet; zulk een schoon dorp en vruchtbare streek, moest zoo terstond haren vijand niet overgelaten worden, waarom men aan het herdijken ging, en zich reeds vleide het gevaar ontworsteld te wezen, wanneer den 2 November 1532, een geduchte vloed, al het herstelde vernielde, en als het ware voor al toos een einde aan het bestaan van deze heerlijkheid maakte.

Toen, in het jaar 1769, de onbedijkte schorren dezer heerlijkheid, op last van den Heer van Valkenisse, door den Landmeter Johannes van Weel, gemeten zouden worden, is op dezen grond ontdekt en gevonden een metalen potje, hetgeen men giste een graflampje te wezen. Indien deze gissing waarheid bevat, dan levert het een duidelijk bewijs, dat hier, vóór dat de leer van Christus gepredikt kon worden, Heidensche volkeren, en wel Romeinen hun verblijf hebben gehad, bij welken de graflampen in gebruik waren.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 7, A.J. van der Aa, 1846

Bekijk het wapen van Maire.

Maire is nummer 63 op onderstaande kaart.

Overzichtskaart van de Zeeuwse verdronken dorpen.


Grotere kaart bekijken