Arnemuiden

Arnemuiden, op Walcheren, Gemeente Middelburg,
Archiefdienst: Zeeuws Archief

De stad Arnemuiden, ook wel Armuyden, Armuijen, Aremuije en Erremue, bij de inwoners meestal Arremuije, of volgens de Zeeuwsche uitspraak Erremuje, in het Latijn Arnemuda geheeten, is eene stand van den tweeden rang, die aan het Arnemuidsche gat gelegen is.

Zij ontleent haren naam van het watertje de Arne, dat hier eertijds zijnen uitloop had.

Vroeger lag Arnemuiden meer Zuidwestwaarts en nader aan Middelburg, en deze plaats, die men, ter onderscheiding van het tegenwoordige Arnemuiden, gemeenlijk Oud-Arnemuiden noemt, moet reeds in de 13 eeuw bestaan hebben, zoo als blijkt uit eenen brief Jan I, Hertog van Lotharingen en Braband, gegeven op St. Nikolaasavond van het jaar 1288; want hij verklaart daarin, ter bede van Floris V, Graaf van Holland en Zeeland, zijnen bloedverwant, tolvrijheid in alle zijnen landen te geven aan de twee steden, die Floris voorgenomen had te stichten, de eene in het eiland Schouwen te Brijdorp, de andere in Walcheren bij Arnemuiden.

bron:
Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 1, A.J. van der Aa, 1839