Functionaris

De bron Functionaris in Zeeuwen Gezocht bevat de namen van bestuurders of ambtenaren.

Het gaat om bestuurders en ambtenaren van:

 • Polder Walcheren, periode 1323-1869. Het gaat om bestuurders of ambtenaren uit de bijlage bij de archiefinventaris uit 1912 van het archief van de Polder Walcheren.
 • Magistraat van Middelburg, periode 1560-1810. Het om namen van stadsbestuurders van Middelburg uit:
  • W.d.Klerk, De Magistraat der stad Middelburg 1560 (Middelburg 1744)
  • de bewerking van de stadsrekeningen door H.M. Kesteloo, periode 1600-1810
 • Registers van commissiën en instructiën, periode 1578-1809. Het gaat om benoemingen en instructies voor militaire, bestuurs- en ambtelijke functies in Zeeland in de Registers van commissiën en instructiën uit het archief van de Staten van Zeeland.
 • Middelburgse onderwijzers en onderwijzeressen, periode 1592-1723, uit het tot 1723 bijgewerkte handschrift van Adriaan de Neeff, deken van het schoolmeestersgilde in Middelburg.
 • Directieleden van de Latijnse school en Middelburgsch Gymnasium, periode 1600-1965, uit:
  • de publicatie uit 1894 van dr. Johann Georg Vögler, rector van het Middelburgsch Gymnasium
  • J. Drijber e.a., Zeshonderd jaar Stedelijk gymnasium Middelburg, (Middelburg 1965)
 • Registers van octrooien, periode 1582-1797. Het gaat om personen die ambachtsheerlijke rechten vergund werden, of de uitoefening van een bedrijf of de bedijking en aanleg van openbare werken. Uit het archief Staten van Zeeland.
 • Bewindhebbers van de Verenigde Oostindische Compagnie kamer Zeeland, periode 1602-1795, uit het archief van de familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet.
 • Directie en leden van het Zeeuws Genootschap, periode 1769-1930
 • Provisionele representanten van het volk van Zeeland 1795, uit: L.M. Hollestelle, Y.J.A. Welings en L. Zoodsma, De eerste volksvertegenwoordigers van Zeeland in 1795 (1993).
 • Functionarissen benoemd door het gewestelijk bestuur van Zeeland in de Franse tijd, periode 1802-1813. Het gaat om burgemeesters, wethouders, gemeenteraadsleden, geestelijken en (rechterlijke) ambtenaren uit het Archief Gewestelijke Besturen Zeeland en archief Prefectuur.
 • Personen met een rechterlijke functie in Zeeland, periode 1803-1813. Het gaat om ambtenaren die een eed aflegden bij het Departementaal Hof van Zeeland, uit het archief Rechterlijke Archieven Zeeuwse Eilanden.
 • Personen met vertrouwelijke functies in Zeeland, periode 1811-1937. Het gaat om rechterlijke ambtenaren, boekdrukkers, makelaars, landmeters en andere die een eed aflegden bij de rechtbank. Uit de Registers van eedsafleggingen in het archief van de Arrondissementsrechtbank Middelburg.
 • Burgemeesters in Zeeland, periode 1850-1855, uit publicaties van de toenmalige Stichting Regionale Geschiedbeoefening Zeeland uit 1992 en 1993.
 • Kerkenraadsleden Nederduits-gereformeerde gemeente Middelburg, periode 1574-1860. Het gaat om namen van ouderlingen en diakenen uit: F. Nagtglas, De algemeene kerkeraad der Nederduitsch-Hervormde gemeente te Middelburg van 1574-1860 (Middelburg 1860).
 • Kerkelijke dienaren, periode 1575-1806. Het gaat om alle mensen die een functie vervulden in dienst van de Nederduits-gereformeerde kerk in Zeeland. De namen zijn afkomstig uit het archief Rekenkamer van Zeeland B.
Een oude man met hoge hoed kijkt in de camera.

Functionarissen in Zeeuwen Gezocht

Zoek direct naar functionarissen in de personendatabase Zeeuwen Gezocht.

www.zeeuwsarchief.nl