Scannen op verzoek

Het Zeeuws Archief biedt u de service 'scannen op verzoek’. U kunt bij een aanvraag doen om scans te laten maken van archiefstukken. Hieronder vindt u meer informatie daarover en een uitleg welke stappen u moet zetten als u een verzoek wilt doen.

Indienen verzoek
scannen op verzoek
Klik op het icoon met de Cd-rom en volg de stappen die worden aangegeven. De aanvraag kost € 15,00. Daarnaast betaalt u € 2,50 transactiekosten per bestelling.
Als het inventarisnummer gescand kan en mag worden, dan kunt u de scans gratis online inzien en downloaden. Mocht het zo zijn dat uw aanvraag niet in behandeling kan worden genomen dan wordt het bedrag dat u ons heeft betaald niet teruggestort. Hieronder vindt u meer informatie over de redenen waarom een inventarisnummer eventueel niet gescand kan worden. Als wij al weten dat een inventarisnummer niet gescand kan of mag worden dan staat er geen icoon bij.

Registreren en inloggen

Als u een verzoek doet, moet u inloggen (en indien van toepassing eerst registreren) op Archieven.nl. U kunt meerdere verzoeken tot scannen tegelijk doen.

Voortgang
Als een stuk gedigitaliseerd kan en mag worden, dan zullen de scans na 2 tot 5 weken beschikbaar zijn bij het inventarisnummer. U krijgt per mail informatie over de voortgang van uw aanvraag en ten slotte een email met de melding dat de scans beschikbaar zijn in Archieven.nl.

Beschikbaar
'Beschikbaar in Archieven.nl’ betekent dat u de scans kunt gratis kunt inzien en downloaden.

Achtergrondinformatie

De verwachte levertijd van uw scanverzoek is ongeveer 15 werkdagen. Het kan echter voorkomen dat de afhandeling van een verzoek wat langer duurt dan gepland, omdat er onverwachte situaties optreden. Bijvoorbeeld wanneer het inventarisnummer waarvan u graag scans wilt inzien in slechte materiële staat blijkt te zijn en dat bij ons nog niet bekend was. Als het mogelijk is zal het inventarisnummer dan eerst behandeld worden voordat er scans van gemaakt worden.
Als het afhandelen langer duurt dan gepland dan informeren we u hier natuurlijk over.

Criteria
Niet alle archiefstukken komen in aanmerking voor een scanverzoek. De door u aangevraagde inventarisnummers moeten aan de volgende criteria voldoen:
– behoren tot de kerncollectie van het Zeeuws Archief;
– minimaal 75 jaar oud zijn;
– in goede materiële staat verkeren;
– voornamelijk uit archivalisch materiaal bestaan;
– tijdens inventarisatie geschoond zijn;
– in omvang niet buitensporig groot zijn.

Uitleg per criterium:

Kerncollectie
Het door u gewenste bestand moet tot de kerncollectie van het Zeeuws Archief behoren. Dat wil zeggen dat het voor langere tijd bij het Zeeuws Archief in beheer blijft, zodat de investering van het digitaliseren voor ons rendabel is. Lokaal gevormde archieven en verzamelingen die tijdelijk zijn opgenomen wegens het ontbreken van een gemeentearchief blijven bijvoorbeeld buiten deze route. Ook bestanden die op dit moment op de nominatie staan om op een andere, meestal projectmatige wijze gedigitaliseerd te worden, komen niet voor een verzoek in aanmerking.

Minimaal 75 jaar oud
Met de grens van 75 jaar wordt voorkomen dat mogelijk auteursrechtelijk beschermd materiaal online wordt gezet. Ook zijn hiermee alle inventarisnummers uitgesloten waarvan bij overdracht de openbaarheid is beperkt of die op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens niet zonder nadere voorwaarden ingezien mogen worden. Denkt u hier bijvoorbeeld aan leerlingkaarten van een middelbare school.

Archivalisch materiaal en omvang inventarisnummer
Bestanden die grotendeels uit drukwerk bestaan worden uitgesloten, alsmede bestanden die bij de inventarisatie bewust of noodgedwongen tot zeer dikke verpakkingseenheden hebben geleid.

Scannen op verzoek

Voor alle inventarisnummers waarbij u een knop 'scannen op verzoek’ aantreft, blijft het nadrukkelijk gaan om een verzoek. De inventarisnummers zijn vooraf beoordeeld op de eerder genoemde criteria; na uw verzoek wordt het inventarisnummer aanvullend beoordeeld. Het is mogelijk dat het verzoek niet kan worden gehonoreerd omdat bij de beoordeling van het nummer toch nog iets onverwachts optreedt. U wordt daarvan dan gedurende het aanvraagproces op de hoogte gesteld.

In de meeste gevallen betekent afwijzing van een verzoek tot scannen niet dat inzage van het inventarisnummer niet mogelijk is. Wanneer er geen beperkingen op het gebied van openbaarheid of materiële staat aan de orde zijn, is het origineel in de studiezaal in te zien.

Scans al beschikbaar?

Als u op onze website of in Archieven.nl een inventarisnummer hebt gevonden waarvan u graag kopieën wilt ontvangen, dan kunt u eerst nagaan of bij dit inventarisnummer al scans beschikbaar zijn. In het startscherm van een toegang is te zien of en zo ja, hoeveel scans toegevoegd zijn door middel van de tekst
'xx gedigitaliseerd’. In de toegang zelf geeft een grijs plusje of bolletje aan dat er scans beschikbaar zijn.

Zijn er scans beschikbaar, dan kunt u deze gratis inzien en downloaden.

Bookmark and Share

Scans at request

Go to scans at request to read about scanning at request in English.