Onbekende Schouwse 'dorpen' gevonden

Schouwen blijkt meer nederzettingen te hebben geteld dan tot nu toe werd aangenomen. Bij onderzoek werden in middeleeuwse belastingdocumenten onbekende Schouwse nederzettingen als ‘Noirtdorp’ en ‘Vannekinsdorp’ aangetroffen.

In het ‘Kohier van de Duynpacht in Schouwen over 1465’ trof archivaris Sander den Haan de namen ‘Noirtdorp’ en ‘Vannekinsdorp’ aan. Den Haan: “In 1465 kregen de eigenaren van onroerend goed in de Westhoek op het toenmalige eiland Schouwen een belastingaanslag van de graaf van Zeeland. Hun duingrond lag in Burgh, Haamstede en Renesse. Maar dus ook in volkomen onbekende Schouwse nederzettingen als ‘Noirtdorp’ en ‘Vannekinsdorp’.”

Vermelding van 'Vannekinsdorp'.
‘Vannekinsdorp’. Detail van een pagina uit het kohier van de Schouwense duinpacht over 1465.

Geen dorp maar een gehucht?

De archivaris vermoedt dat het hier niet gaat om dorpen in de huidige betekenis van het woord. “Plaatsnamen waarin het woord ‘dorp’ is verwerkt, komen zo goed als niet in Zeeland voor. Het is voor de hand liggend dat ‘Noirtdorp’ en ‘Vannekinsdorp’ gehuchten bij meer belangrijke nederzettingen zijn.”

Onderzoek in opdracht

De vondst werd gedaan bij onderzoek dat het Zeeuws Archief uitvoerde in opdracht van de Stichting Cultureel Erfgoed Geslacht De Jonge. Dit onderzoek bestaande uit twee opdrachten richtte zich op de middeleeuwse generaties van de Zierikzeese regentenfamilie De Jonge. De opdrachten werden uitgevoerd door archivaris Den Haan, met als resultaat dat de stamboom van de familie De Jonge met drie hypothetische generaties kon worden verrijkt.

Den Haan verrichtte systematisch speurwerk in een deel van het omvangrijke Zeeuwse rekenkamerarchief, namelijk in de rekeningen over het Bourgondisch-Oostenrijkse tijdvak (1433-1584). De archivaris onderzocht maar liefst honderdvijftig jaarrekeningen, waarbij hij het belastingkohier met de namen van de onbekende Schouwse nederzettingen aantrof. Samen met Henk Dalebout deed hij vervolgens onderzoek naar de inhoud van het kohier. Dalebout is proces-technologisch medewerker bij een Zeeuws bedrijf en vrijwilliger bij het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland.

Archivaris Sander den Haan
Archivaris Sander den Haan in de studiezaal van het Zeeuws Archief.

Rentmeester Willem Bolle

Het belastingkohier is als katern ingebonden achter in de perkamenten jaarrekening over de periode 1465/1466. De rekening en het kohier zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van Willem Bolle, rentmeester-generaal beoosten Schelde. De rekening was bestemd voor het Hof van Karel de Stoute (1433-1477), graaf van Zeeland, dat onder andere in Brussel resideerde.

Wie was Willem Bolle? “Willem Bolle hield kantoor in het Gravensteen in Zierikzee”, vertelt Den Haan. “Van 1451 tot en met 1474 was Bolle rentmeester beoosten Schelde; zijn ambtsgebied bestond uit de toenmalige eilanden Schouwen, Duiveland en Tholen. Maar dat was niet alles, zo was hij onder andere dijkgraaf voor een deel van Noord-Beveland. Ook was hij ambachtsheer van ’s-Gravenpolder en Brouwershaven. Bolle was getrouwd met Cornelia, de bastaarddochter van edelman Willem van Oostende.”

beschrijving

Zegel in rode was met het familiewapen van rentmeester Willem Bolle. Het wapen heeft een schuinbalk in het schild en een vederbos als helmteken. Zegel uit het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Archief stad en gemeente Zierikzee, Privileges, akte 22 juni 1473. Foto: Henk Dalebout.

Locaties ‘Vannekinsdorp’ en ‘Noirtdorp’

De opgaven in de stedelijke belastingdocumenten uit die tijd volgen het spoor van de belastinginner. Straat voor straat, huis voor huis, komt daarbij in beeld. In het kohier over de Schouwse duinen ‘wandelde’ deze ambtenaar door de duingebieden, die met een meetsnoer waren opgemeten. Het waren geen duinen van stuifzand, aldus archivaris Den Haan. “Het ging om humusrijke stukken duinland die geschikt waren voor het weiden van koeien of voor de teelt van graan. Het gaat hier om het in cultuur gebrachte binnenduingebied.”

Aan de hand van de route kan ‘Vannekinsdorp’ geplaatst worden op de locatie van de kapel Onze Lieve Vrouwe op Zee, dan wel op de plaats van de buurtschap afgebeeld op de Hofferuskaart uit 1540. Het grondgebied moet ongeveer even groot zijn geweest als het toenmalige Renesse. ‘Noirtdorp’ is wellicht een buurtschap ten noorden van de kerkring Renesse, aan de weg in de richting van Slot Moermond.

Genealogische waarde

Het belastingkohier van de Schouwse duingebieden bevat ruim driehonderd persoonsnamen. Behalve personen werden kerkelijke fondsen en liefdadigheidsinstellingen vermeld. Ook een gilde in Renesse, het Sint Jacobsgilde, was grondeigenaar.
Onder de personen bevinden zich geestelijken, zoals broeder Jan van Lelyëndale en leden van adellijke families als Van Botlant en Van Haemstede. Maar ook ambachtslieden waren grondbezitter. Het belastingkohier vermeldt onder andere twee molenaars, vijf bakkers, twee kooplieden en een schoenmaker.

Noormannen in Zeeland

Veel persoonsnamen in het kohier doen Scandinavisch aan. Den Haan: “De namen herinneren ons aan verhalen over vroegmiddeleeuwse aanwezigheid van Noormannen op de Zeeuwse eilanden. Dat geldt ook voor het toponiem ‘Vannekinsdorp’. Deze lijkt te wijzen op een nederzetting waar een ‘Vanne(n)’, met de vleinaam ‘Vannekin’, in vervlogen tijden een machthebber is geweest. In tegenwoordig Noorwegen en Zweden wordt het gelijkende woord ‘venn’ of ‘vännen’ in de betekenis van ‘vriend’ gebruikt.”

Transcriptie en archiefinventaris
Het ‘Kohier van de Duynpacht in Schouwen over 1465’ is door Henk Dalebout getranscribeerd en dit document in hedendaags schrift kan online worden geraadpleegd. Het kohier is ingebonden in de jaarrekening 1465/1466, inventarisnummer 874, van het archief Rekenkamer van Zeeland, Rekeningen Bourgondisch-Oostenrijkse tijdvak (1433-1584).

Literatuur
Sander den Haan schreef samen met Henk Dalebout een artikel over het belastingdocument in het tijdschrift Nehalennia, maart 2012, getiteld: ‘Vannekinsdorp opgemeten. Over een middeleeuws belastingdocument van de Kop van Schouwen’.

Bookmark and Share

Reageer op dit artikel

Uw email adres wordt niet getoond
captcha
 • Joris de Jonge op 14 april 2012 om 11:28 uur
  Ik zou graag op de hoogte gebracht worden over de in dit artikel genoemde stamboom vab de De Jonge's Ik ben geboren op Burgh in mei 1942
  op
 • Maaike Doorenbos - medewerker Zeeuws Archief op 23 april 2012 om 12:36 uur
  Geachte heer de Jonge, Als u op de website zoekt in de archieven (zie 'zoeken > archieven') op 'Collectie Zeeuwse Genealogieën > de Jonge' kunt u zien dat het Zeeuws Archief meerdere genealogische overzichten van families de Jonge in beheer heeft. Het kan zijn dat uw voorouders in één of meerdere overzichten voorkomen. Als u wilt, kunt u de overzichten inzien in onze studiezaal. De studiezaal is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 9.00 tot 17.00 uur. Voor bijzondere sluitingsdata wil ik u verwijzen naar 'over ons > openingstijden'. Als u de studiezaal voor de eerste keer bezoekt, dient u zich eenmalig te identificeren waarna u een bezoekerspas ontvangt waarmee u stukken aan kunt vragen. Ik hoop uw vraag hiermee voldoende te hebben geantwoord.
  op
 • Rene van Oeveren op 1 januari 2016 om 19:18 uur
  Op heel Schouwen-Duiveland is er geen enkele samenstelling van een plaats verbonden met het woord 'dorp'. Er van uitgaande dat het zo klein was en er sprake was van een gehucht, is er dus logisch 'geen' sprake van een 'dorp' ! In die tijd was er wel een heer 'Hannekin Aelbrechtsz' die door de Raden werd afgezonden naar Schoonhoven. Er bestaat ook een oorspronkelijker benaming van Hansweert waarin het woord Hans oorspronkelijk werd geschreven als Hannekin.
  op